Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pokkharaṇī:f.[Sk.puṣkariṇī,BSk.puṣkaraṇī,puṣkiriṇī] 蓮池,泉池,池水.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pokkharaṇī:[f.] a pond; an artificial pool.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pokkharaṇī,(f.) [fr.puṣkara lotus; Vedic puṣkariṇī,BSk.has puskiriṇī,e.g.AvŚ I.76; II,201 sq.] a lotuspond,an artificial pool or small lake for water-plants (see note in Dial.II.210) Vin.I,140,268; II,123; D.II,178 sq.; S.I,123,204; II,106; V,460; A.I,35,145; III,187,238; J.II,126; V,374 (Khemī),388 (Doṇa); Pv III,33; IV,121; SnA 354 (here in meaning of a dry pit or dugout); VvA.160; PvA.23,77,152.pokkharaññā Gen.Pv.II,129; Instr.S.I,233; Loc.Vin.II,123.pokkharaṇiyāyaṁ Loc.A.III,309.-- pl.pokkharaṇiyo Vin.I,268; VvA.191; PvA.77; metric pokkharañño Vv 4411; Pv.II,119:II.78.(Page 474)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pokkharaṇī:A lotus-pond,tank,reservoir
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
POKKHARAṆĪ:[f] cái hồ (to thiên nhiên),cái hồ (nhân tạo)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pokkharaṇī:hồ ao chứa nước dùng mỗi ngày chữ này cũng dùng để gọi loại bồn nước đặt trên bờ có người cúng dường,tỳ khưu được phép dùng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pokkharaṇī:ေပါကၡရဏီ (ဣ)
ၾကာမ်ိဳးငါးပါးတို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ေရကန္။ ေလးေထာင့္ကန္။ မဂၤလာေရကန္။
ေပါကၡရဏီတီေရ၊ မဂၤလာေရကန္နား၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,