Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
piya:① a.[Sk.priya] 愛,可愛の,所愛.devatānaṃ piyo 神々に愛される人,神々の所愛.-āpāya 愛者と別離.-āppiya 愛と憎.-ggāhin 所愛の捕捉者.-cakkhu 愛の眼.-dassana 喜見.-nimitta 愛相.-bhāṇin愛語者.-manāpatā 可愛可意.-rūpa 喜色.-vacana,-vācā,-vāda 愛語.-vādin 愛語者.-vippayoga 愛別離.piyehi vippayogo dukkho 愛する人々との別離は苦である,愛別離苦.② m.[= phiya] 櫂,かい.-āritta 櫂(かい)と舵(かじ).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Piya,【形】 親愛的,親切的,心愛的。 【陽】 丈夫。 【中】 親愛的事物。~kamyatā,【陰】 渴求親愛的事物,渴求變成親愛。 ~tara,【形】 更親愛的。 ~tama,【形】 最親愛的。 ~dassana,【形】 漂亮的。 ~rūpa,【中】動人心目的外貌。 ~vacana,【中】 愛語,婉言。 【形】 婉轉的。 ~bhāṇī,~vādī,【形】 措詞婉轉。 ~vippayoga,【陽】 愛別離(與心愛的分離)。(p226)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Piya,(梵 Priya),【形】親愛的(對自身、親族),親切的,心愛的。【陽】丈夫。【中】親愛的事物。piyakamyatā,【陰】渴求親愛的事物,渴求變成親愛。piyatara,【形】更親愛的。piyatama,【形】最親愛的。piyadassana,【形】漂亮的。piyarūpa,【中】動人心目的外貌。piyavacana,【中】愛語,婉言。【形】婉轉的。piyabhāṇī,piyavādī,【形】措詞婉轉。piyavippayoga,【陽】愛別離(與心愛的分離)。piyacakkhūhi sampassitabbo(MA.6./I,156.),以愛眼相視。piyāpiya,【形】親愛與怨恨的。《法句經》212偈︰“Piyato jāyatī soko,piyato jāyatī bhayaṁ; Piyato vippamuttassa,natthi soko kuto bhayaṁ.”(從喜愛生憂,從喜愛生怖;離喜愛無憂,從何處恐怖。)D.22./II,306.130.︰“Katamo ca,bhikkhave,piyehi vippayogo dukkho? Idha yassa te honti iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā,ye vā panassa te honti 1atthakāmā 2hitakāmā 3phāsukakāmā 4yogakkhemakāmā mātā vā pitā vā bhātā vā bhaginī vā mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā,yā tehi saddhiṁ asaṅgati asamāgamo asamodhānaṁ amissībhāvo,ayaṁ vuccati,bhikkhave,piyehi vippayogo dukkho.(然,諸比丘!什麼是‘愛別離苦’呢?於此,凡是可喜的、愉快的、合意的色、聲、香、味、觸、法;或者凡是1有益的欲、2有利的欲、3舒適的欲、4從執著中釋放的欲,或母、或父、或兄弟、或姐妹、或朋友、或同事、或親戚,凡是不和合、不集合、不聯合、不會合。諸比丘!這稱為‘愛別離苦’。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
piya: 可愛的、所愛的、愉悅的、可意的【〔反〕appiya】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
piya:[adj.] dear; amiable; beloved.(m.) the husband.(nt.) a dear thing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Piya,2 [sporadic for phiya,q.v.] oar; usually so in cpd.piyâritta (nt.) oar & rudder S.I,103; A.II,201; J.IV,164.(Page 460)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Piya,1 (adj.) [Vedic priya,prī,cp.Gr.proprow/n; Goth.frijōn to love,frijonds loving=E.friend; Ger.frei,freund; Ohg.Frīa=Sk.priyā,E.Friday,etc.] dear,in two applications (as stated Nd1 133=Nd2 444,viz.dve piyā:sattā vā piyā saṅkhārā vā piyā,with ref.to living beings,to sensations):1.dear,beloved (as father,mother,husband,etc.) S.I,210 (also compar.°tara); Dh.130,157,220; Vism.296,314 sq.; often combd with manāpa (pleasing,also in 2),e.g.D.II,19; III,167; J.II,155; IV,132.-- 2.pleasant,agreeable,liked Sn.452,863:Dh.77,211; often combd (contrasted) with appiya,e.g.Sn.363,450 (see also below).nt.piyaṁ a pleasant thing,pleasantry,pleasure S.I,189; Sn.450,811; DhA.III,275.--appiya unpleasant M.I,86; Kh VIII,5.appiyatā unpleasantness J.IV,32.See also pīti & pema. --âpāya separation from what is dear to one,absence of the beloved A.III,57; Dh.211.--âppiya pleasant & unpleasant D.II,277 (origin of it); Dh.211.--kamya friendly disposition Vin.IV,12.--ggāhin grasping after pleasure Dh.209,cp.DhA.III,275.--cakkhu a loving eye D.III,167.--dassana lovely to behold,goodlooking D.III,167.--bhāṇin speaking pleasantly,flattering J.V,348.--manāpatā belovedness M.I,66.--rūpa pleasant form,an enticing object of sight D.I,152 (cp.DA.I,311); S.II,109 sq.; A.II,54; It.95,114; Sn.337,1086 (cp.Nd2 445); Vbh.103; Nett 27.--vacana term of endearment or esteem,used with ref.to āyasmā Nd2 130; SnA 536,etc.; or mārisa SnA 536.--vācā pleasant speech S.I,189; Sn.452.--vādin speaking pleasantly,affable D.I,60 (manāpacārin+); A.III,37; IV,265 sq.--vippayoga separation from the beloved object Sn.41 (cp.Nd2 444); PvA.161 (here with ref.to the husband); syn.with appiya-sampayoga,e.g.at Vism.504 sq.(Page 460)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PIYA:[a] yêu quí,thương mến,yêu dấu [m] người chồng [nt] vật sở thích --kamyatā [f] sự thích vật quí báu --tara [a] càng quí mến --tama [a] thích nhất --dassana [a] thích nhìn xem --bhāṇī,--vadī [a] nói một cách vui thích --rūpa [nt] vật nhìn thích thú --vacana [nt] lời nói đáng thương mến,đáng thích [adj] nói lời vui thích,dịu ngọt --vappayoga [m] sự xa lìa người thương mến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
piya:sự thương yêu,người đáng thương yêu,khả ái,vật yêu thương
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piya:ပိယ (ပ)
တက္မ။ တက္။
ပိယာရိတၱ၊ တက္မႏွင့္ တက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piya:ပိယ (န)
ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ ဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piya:ပိယ (ပ)
ခ်စ္အပ္ေသာ သူ။ လင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piya:ပိယ (တိ)
ခ်စ္အပ္ေသာ။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ။ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ။
ကႎ ပန အေယ် အယ်ပုတၱာ ပိယံ ကေရာတိ၊ ရွင္မ အရွင့္သားသည္ အဘယ္ကို ႀကိဳက္သနည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,