Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pisuṇa:a.[Sk.piśuṇa] 離間の,中傷の.pisuṇā-vācā 離間語,両舌.-vācā paṭivirato 離離間語者.-vācāya veramaṇī 離間語の離,不両舌.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pisuṇa,【中】 中傷,懷惡意的言談。 ~ṇāvācā,【陰】 挑撥的話。(p227)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pisuṇa,【形】中傷,挑撥離間(backbiting,calumnious,malicious)。pisuṇāvācā,【陰】兩舌,挑撥的話。兩舌:臺語liong2 sih8,離間,嚼舌(哺舌poo7 sih8),講長短腳話kong2 tng5 te2 kha ue7。「沙門瞿曇舍棄中傷語(pisuṇaṁ vācaṁ)、戒除(paṭivirato)兩舌(pisuṇāya vācāya),不此處聞彼處告,以離間此處之諸人;又不彼處聞此處告,以離間彼處之諸人。」 “‘Pisuṇaṁ vācaṁ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato samaṇo Gotamo,ito sutvā na amutra akkhātā imesaṁ bhedāya,amutra vā sutvā na imesaṁ akkhātā amūsaṁ bhedāya《梵網經》D.1./I,4.。yāya vācāya yassa taṁ vācaṁ bhāsati,tassa hadaye attano piyabhāvaṁ,parassa ca suññabhāvaṁ karoti,sā pisuṇā vācā.(DA.1(CS:p.1.72) Suññabhāvanti pītivirahitatāya rittataṁ.Sā pisuṇavācāti yāyaṁ yathāvuttā saddasabhāvā vācā,sā piyasuññakaraṇato pisuṇavācāti niruttinayena atthamāha.Pisatīti vā pisuṇā,samagge satte avayavabhūte vagge bhinne karotīti attho.Dṭ.1(CS:p.1.119) Cp.pesuna.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pisuṇa: 誹謗、惡口、中傷
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pisuṇa:[nt.] slander; malicious speech.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pisuṇa,(adj.) [Vedic piśuṇa,see etym.under pisāca] backbiting,calumnious,malicious M.III,33,49; J.I,297; Pug.57; PvA.15,16.Usually combd with vācā malicious speech,slander,pisuṇavācā and pisuṇāvācā D.I,4,138; III,70 sq.,171,232,269; M.I,362; III,23; adj.pisuṇāvāca & M.III,22,48; S.II,167; Pug.39.-- Cp.pesuna.(Page 461)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pisuṇa:sự đâm thọc,lưỡng thiệt,nói đâm thọc,nói ly gián
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pisuṇa:ပိသုဏ (တိ) (√ပိသ္+ဥန)
ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္ေသာ။ အခ်စ္ပ်က္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,