Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
piññāka:n.[Sk.piṇyāka] 胡麻粉.-bhakkha 胡麻粉を食とする.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Piññāka,【中】 含油種子(如花生仁、棉籽等)的面粉,椰子油渣餅(亦稱椰幹餅)。(p225)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Piññāka,【中】芝麻餅、油餅(tila seed-cake,oilcake),椰子油渣餅(亦稱椰乾餅)(ground sesamum,flour of oil-seeds)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
piññāka:[nt.] flour of oilseeds; poonac.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Piññāka,(nt.) [to piṁsati2,cp.Class.Sk.piṇyāka] ground sesamum,flour of oil-seeds M.I,78,342; Vin.IV,341.(p.nāma tilapiṭṭhaṁ vuccati); VvA.142 (tila° seed cake); PvA.48. --bhakkha feeding on flour of oil-seeds D.I,166; A.I,241,295; II,206; Nd1 417; Pug.55.(Page 457)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PIÑÑĀKA:[nt] bột của loại hột có dầu,bánh dừa,bánh làm bằng dừa nạo
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piññāka:ပိညာက (ပ)
ႏွမ္းမုန္႔ညက္။ ႏွမ္းပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,