Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phuṭṭha:a.[phusati の pp.] 触れたる,接触した,触違(体得)した.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phuṭṭha,(phusati 的【過分】)。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phuṭṭha,(phusati 的【過分】) 接觸(touched,affected by,influenced by)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phuṭṭha: phuṭṭha(ti)
ဖု႒(တိ)
[phusa+ta]
[ဖုသ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phuṭṭha:[pp.of phusati] touched; reached; attained.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phuṭṭha,[pp.of phusati1] touched,affected by,influenced by; in specific sense (cp.phusati1 2) “thrilled,permeated” Vin.I,200 (ābādhena); A.II,174 (rogena); J.I,82 (mettacittena,v.l.puṭṭha); V,441 (dibbaphassena); Vism.31 (°samphassa contact by touch),49 (byādhinā); VvA.6 (in both meanings,scil.pītiyā & rogena).On phuṭṭha at D.I,57 see phuṭa3.Cp.sam°.(Page 479)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHUṬṬHA:[pp] của phusati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phuṭṭha:địa vị ngưu vương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phuṭṭha:ဖု႒(တိ)
[ဖုသ+တ]
(၁) ေတြ႕ထိအပ္ေသာ။ (က) ေတြ႕ထိ-ေရာက္-အာ႐ုံျပဳ-အပ္ေသာ။ (ခ) ေတြ႕ထိ-လႊမ္းမိုး-ႏွိပ္စက္-ထိပါး-အပ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ေတြ႕ထိတတ္ေသာ။ (၃) ေတြ႕ထိျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phuṭṭha:ဖု႒ (န)
ထိျခင္း။ က႐ိုဏ္း၏ထိျခင္း။
ဇာလာယ ဖု႒ကာေလ၊ မီးလွ်ံထိေသာ အခါ၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phuṭṭha:ဖု႒ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဖုသ္+တ)
ေတြ႕အပ္သည္။ ထိအပ္သည္။ ႏွိပ္စက္အပ္သည္။ ပ်ံ႕ႏွံ႕သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,