Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phoṭṭhabba:n.[phusati の grd.,BSk.spraṣṭavya,praṣṭavya] 触,所触,触れらるベきもの.-āyatana 触処.-ūpahāra 触持現.-dhātu 触界.-taṇhā 触愛.-bhoga 触楽.-rasa 触味.-sañcetanā 触思.-saññā 触想.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phoṭṭhabba,【中】 觸覺,接觸。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phoṭṭhabba,(grd.of phusati),【中】能被觸者,觸覺,接觸,觸(tangible,touch,contact)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
phoṭṭhabba: 所觸的觸
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phoṭṭhabba: phoṭṭhabba(pu,na)
ေဖာ႒ဗၺ(ပု၊န)
[phusa+tabba]
[ဖုသ+တဗၺ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phoṭṭhabba:[nt.] touch; contact.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phoṭṭhabba,(nt.) [grd.of phusati] tangible,touch,contact; it is synonymous with phassa,which it replaces in psychol.terminology.Phoṭṭhabbaṁ is the senseobject of kāya (or taca) touch (“kāyena phoṭṭhabbaṁ phusitvā” D.III,226,250,269; Nd2 p.238 under rūpa).See also āyatana.-- D.III,102 (in list of ajjhattikabāhirāni āyatanāni:kāyo c’eva phoṭṭhabbā ca; with pl.like m.); VbhA.79 (°dhātu).(Page 480)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHOṬṬHABBA:[nt] xúc,sự đụng chạm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phoṭṭhabba:xúc,sự đụng chạm,cảnh xúc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phoṭṭhabba:ေဖာ႒ဗၺ(ပု၊န)
[ဖုသ+တဗၺ]
အေတြ႕အထိ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phoṭṭhabba:ေဖာ႒ဗၺ (န) (ကိစၥ-ကိတ္) (√ဖုသ္+တဗၺ)
ေတြ႕၍သိျခင္း။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,