Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pharusa:a.[cf.Sk.paruṣa] 粗なる,麁悪の,粗暴の.-vācā 麁悪語,悪口.-vācā paṭivirato 離麁悪語者.-vācāya veramaṇī 麁惡語の離,不悪口.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pharusa,【形】 粗糙的,苛刻的,無情的。 ~vacana,【中】 ~sāvācā,【陰】言語粗魯。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pharusa,【形】粗糙的,苛刻的,無情的。pharusavacana,【中】pharusāvācā,【陰】言語粗魯、苛薄,惡口。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pharusa: pharusa(ti)
ဖ႐ုသ(တိ)
[phara+usa+a.,ṭī.125.pharusa+ṇa.pharusa+a.dī,ṭī,1.119.(parupa-saṃ)]
[ဖရ+ဥသ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၅။ ဖ႐ုသ+ဏ။ ဖ႐ုသ+အ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၁၉။ (ပ႐ုပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pharusa:[adj.] rough; harsh; unkind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pharusa,(adj.) [cp.Vedic paruṣa,on ph.›p see pharasu,on attempt at etym.cp.Walde,Lat.Wtb.s.v.fario] 1.(lit.) rough Pv.II,41.-- 2.(fig.) harsh,unkind,rough (of speech) Vin.II,290 (caṇḍa+); Pv.II,34; III,57; J.V,296; Kvu 619.In combn with vācā we find both pharusa-vācā and pharusā-vācā D.I,4,138; III,69 sq.,173,232; M.I,42 (on this and the same uncertainty as regards pisuṇā-vācā see Trenckner,at M.I,530).pharusa vacana rough speech PvA.15,55,83.-- 3.cruel Pv IV.76 (kamma=daruṇa PvA.265).(Page 476)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHARUSA:[a] cộc cằn,thô lỗ,không nhã nhặn --vacana [nt] --sāvācā [f] lời nói độc ác (chưởi rủa)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pharusa:sự thô lỗ,độc ác,độc ác,lời thô ngữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pharusa:ဖ႐ုသ(တိ)
[ဖရ+ဥသ+အ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၅။ ဖ႐ုသ+ဏ။ ဖ႐ုသ+အ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၁။ ၁၁၉။ (ပ႐ုပ-သံ)]
ၾကမ္းၾကဳတ္-ၾကမ္းတမ္း-ခက္ထန္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pharusa:ဖ႐ုသ (တိ)
ၾကမ္းၾကဳတ္သည္။ ၾကမ္းတမ္း႐ုန္႔ရင္းသည္။ ၾကမ္းတမ္းဆတ္ျမားသည္။
ဖ႐ုေသန၊ အၾကမ္းျဖင့္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားျဖင့္။ ဖ႐ုသာ ဝါစာ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,