Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pharaṇa:n.[cf.pharati] 遍満.-pīti 遍満喜.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pharaṇa,【中】 彌漫,充滿,震顫。 ~ka,【形】 遍布的,裝滿的。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pharaṇa,(fr.pharati),【中】1.充滿(pervading,suffused (with),quite full (of))。2.彌漫,震顫( pervasion,suffusion,thrill)。pharaṇaka,【形】遍布的,裝滿的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pharaṇa: pharaṇa(thī,na)
ဖရဏ(ထီ၊န)
[phara+yu.phara pharaṇe.pharaṇaṃ nāma byāpanaṃ gamanaṃ vā.nīti,dhā.156.¤ syanitea byāpanaṃ,hu eiea.]
[ဖရ+ယု။ ဖရ ဖရေဏ။ ဖရဏံ နာမ ဗ်ာပနံ ဂမနံ ဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅၆။ ၎ သ်၌ ဗ်ာပနံ၊ ႏွံ႔ျခင္းဟု ျပန္၏။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pharaṇa:[nt.] pervading; suffusion; thrill.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pharaṇa,(adj.-nt.) [fr.pharati] 1.(adj.) pervading,suffused (with),quite full (of) Miln.345.-- 2.(nt.) pervasion,suffusion,thrill J.I,82 (°samattha mettacitta); Nett 89 (pīti° etc.,as m.,cp.pharaṇatā); DhsA.166 (°pīti all-pervading rapture,permeating zest; cp.pīti pharaṇatā).-- Cp.anu°.(Page 476)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHARAṆA:[nt] sự tràn lan ra,sự rung động,sự thấm vào --naka [a] sự tràn lan ra,đầy dẫy với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pharaṇa:ဖရဏ(ထီ၊န)
[ဖရ+ယု။ ဖရ ဖရေဏ။ ဖရဏံ နာမ ဗ်ာပနံ ဂမနံ ဝါ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၅၆။ ၎ သ်၌ ဗ်ာပနံ၊ ႏွံ႔ျခင္းဟု ျပန္၏။]
(၁) ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း၊ ေတြ႕ထိျခင္း၊ ေရြ႕ရွားျခင္း။ (၂) ျဖန္႔ျခင္း၊ ျပန္႔ႏွံ႔ေစျခင္း။ (တိ) (၃) ျပန္႔ႏွံ႔ေသာ၊ ေတြ႕ထိေသာ။ (၄) ၿပီးေစေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pharaṇa:ဖရဏ (န) (√ဖရ္+ယု)
ႏွံ႕ျခင္း။ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း။ ႏွံ႕ေဝျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,