Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phandita:a.n.[phandati の pp.] 鼓動,動悸,振動.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phandita,【中】 激動。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phandita,(pp.of phandati),【中】悸動,激動(throbbing,flashing; throb)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phandita: phandita(ti)
ဖႏၵိတ(တိ)
[phadi+ta]
[ဖဒိ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phandita:[pp.of phandati] trembled; throbbed; stirred.(nt.) agitation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phandita,(nt.) [pp.of phandati] throbbing,flashing; throb M.II,24 (°mattā “by his throbbings only”); pl.phanditāni “vapourings,” imaginings Vbh.390 (where VbhA.513 only says “phandanato phanditaṁ”) cp.Brethren 344.(Page 476)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phandita:loạn tưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phandita:ဖႏၵိတ(တိ)
[ဖဒိ+တ]
တုန္လႈပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phandita:ဖႏၵိတ (န) (တီ-ကိတ္) (√ဖႏၵ္+ကၱ)
တုန္လႈပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,