Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phaṇa:m.[〃] 鎌首,竜蓋.-hatthaka 蛇頭の如き手ある者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phaṇa,【陽】 (眼鏡蛇等)頸部因脅骨運動而膨脹的。 ~ka,【中】 (用來弄平頭發等,外形象眼鏡蛇膨著的頸部的)工具。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phaṇa,(cp.Epic Sk.phaṇa),【陽】(眼鏡蛇等)頸部因脅骨運動而膨脹的(the hood of a snake)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phaṇa: phaṇa(ti)
ဖဏ(တိ)
[phaṇa+a.nīti,dhā.61-nitea na.saṃ,1,1va7-nitea pu.,ṭī,654-nitea thī.thomanitea pu,thī.]
[ဖဏ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၁-၌ န။ သံ၊ ၁၊ ၁ဝ၇-၌ ပု။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၅၄-၌ ထီ။ ေထာမ၌ ပု၊ထီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phaṇa:[m.] the hood of a snake.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phaṇa,[cp.Epic Sk.phaṇa] the hood of a snake Vin.I,91 (°hatthaka,with hands like a snake’s hood); J.III,347 (patthaṭa°); DhA.III,231 (°ṁ ukkhipitvā); IV,133.Freq.as phaṇaṁ katvā (only thus,in ger.) raising or spreading its hood,with spread hood J.II,274; VI,6; Vism.399; DhA.II,257.(Page 476)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHAṆA:[m] cái đầu (phùng mang),con rắn --naka [nt] đồ dùng hình giống như đầu con rắn,dùng để chải tóc cho láng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phaṇa:ဖဏ(တိ)
[ဖဏ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၁-၌ န။ သံ၊ ၁၊ ၁ဝ၇-၌ ပု။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၅၄-၌ ထီ။ ေထာမ၌ ပု၊ထီ။]
(၁) ပါးပ်ဉ္း။ (၂) ဘီး။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
phaṇa:ဖဏ
ဘူ = သုကရဏ ဂတီသု-ျပဳလြယ္ျခင္း,သြားျခင္းတို႔၌။ ဖဏတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phaṇa:ဖဏ (ပ)
ပါးပ်ဥ္း။
ဖဏံ ကတြာ ပါးပ်ဥ္းေထာင္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,