Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phīta:a.[cf.Sk.sphīta<sphāy の pp.] 裕福の,富める,繁栄の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phīta,【形】 豐裕的,繁榮的,富有的。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phīta,【形】豐裕的,繁榮的,富有的(opulent,prosperous,rich)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phīta: phīta(ti)
ဖီတ(တိ)
[phāyi+ta.phā+ta.phāyi pāyi vuddhiyaṃ.phāyati,phīto.phā vuddhiyaṃ,phīto pabhātā ratti.nīti,dhā.144.nirutti,nhā.51va.(smīta-saṃ)]
[ဖာယိ+တ။ ဖာ+တ။ ဖာယိ ပါယိ ဝုဒၶိယံ။ ဖာယတိ၊ ဖီေတာ။ ဖာ ဝုဒၶိယံ၊ ဖီေတာ ပဘာတာ ရတၱိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၄၄။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၁ဝ။ (သၼီတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phīta:[adj.] opulent; prosperous; rich.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phīta,[pp.of sphāy,cp.Sk.sphīta & see phāti] opulent,prosperous,rich; in the older texts only in stock phrase iddha ph.bahujana (rich & prosperous & well-populated) D.I,211 (of the town Nālandā); II,146 (of Kusāvatī); M.I,377; (of Nālandā) II.71 (of country); S.II,107 (fig.of brahmacariyaṁ; with bahujañña for °jana); A.III,215 (of town).By itself & in other combn in the Jātakas,e.g.J.IV,135 (=samiddha); VI,355 (v.l.pīta).With iddha & detailed description of all classes of the population (instead of bahujana) of a town Miln.330.(Page 479)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHĪTA:[a] phong phú,giàu có,thịnh vượng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phīta:ဖီတ(တိ)
[ဖာယိ+တ။ ဖာ+တ။ ဖာယိ ပါယိ ဝုဒၶိယံ။ ဖာယတိ၊ ဖီေတာ။ ဖာ ဝုဒၶိယံ၊ ဖီေတာ ပဘာတာ ရတၱိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၄၄။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၅၁ဝ။ (သၼီတ-သံ)]
ႀကီးပြါး-ပြင့္လန္း-စည္ပင္-ျပည့္စုံ-ျပည့္-ဝေျပာ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phīta:ဖီတ (န)
ဝေျပာျခင္း။ စည္ပင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phīta:ဖီတ (တိ)
ပြင့္လင္းသည္။ ဝေျပာသည္။ စည္ပင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,