Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phāsukā:f.[cf.BSk.pārśvakā,pārśvikā,pārśukā] 肋骨,垂木,たるき.-aṭṭhi 肋骨.-dvaya 双の肋骨.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phāsukā,phāsulikā,【陰】 肋骨,側面。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phāsukā,(梵pārwukā),phāsulikā(‹phāsuḷi肋骨),【陰】肋骨、肋狀物(rib,only in cpd.upphāsulika)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāsukā: phāsukā(thī)
ဖာသုကာ(ထီ)
[pā+su+ka+ā.phusa+u+ka+ā.pātabbā rakkhitabbāti phāsu,pa-kārassa pha-kāraṃ katvā.phusitabbāti vā phāsu,sāyeva phāsukā.sī,ṭī,,1.86.,ṭī.278.]
[ပါ+သု+က+အာ။ ဖုသ+ဥ+က+အာ။ ပါတဗၺာ ရကၡိတဗၺာတိ ဖာသု၊ ပ-ကာရႆ ဖ-ကာရံ ကတြာ။ ဖုသိတဗၺာတိ ဝါ ဖာသု၊ သာေယဝ ဖာသုကာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၈၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phāsukā,(f.) a rib; the flank.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāsukā,(f.) [cp.Sk *pārśukā & Ved.pārśva,see passa2] a rib,only in pl.phāsukā Vin.I,74 (upaḍḍha° bhañjitabbā),in phrase sabbā te phāsukā bhaggā J.I,493 (lit.),which is fig.applied at Dh.154 (expld as “sabbā avasesa-kilesa-phāsukā bhaggā” at DhA.III,128),with which cp.bhaggā phāsū at Miln.146; both the latter phrases prob.of diff.origin.-- (adj.) (-°) in phrase mahā°passa the flank (lit.the side of the great ribs) J.I,164,179; III,273; abs.mahā° with great ribs J.V,42; uggata° with prominent ribs PvA.68 (for upphāsulika adj.Pv.II,11).-- in cpds.as phāsuka°,e.g.°aṭṭhīni the rib-bones (of which there are 24) Vism.254 (v.l.pāsuka°); VbhA.237; °dvaya pair of ribs Vism.252; VbhA.235.-- See also pāsuka,pāsuḷa & the foll.(Page 479)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
phāsukā:A rib.Of the side rafters or ribs of a hut
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHĀSUKĀ:=PHĀSULIKĀ [f]hông,sườn,xương sườn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāsukā:ဖာသုကာ(ထီ)
[ပါ+သု+က+အာ။ ဖုသ+ဥ+က+အာ။ ပါတဗၺာ ရကၡိတဗၺာတိ ဖာသု၊ ပ-ကာရႆ ဖ-ကာရံ ကတြာ။ ဖုသိတဗၺာတိ ဝါ ဖာသု၊ သာေယဝ ဖာသုကာ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၈၆။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၇၈။]
(၁) နံ႐ိုး။ (၂) (ကိေလသာတည္းဟူေသာ) အျခင္ရနယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāsukā:ဖာသုကာ (ဣ)
နံ႐ိုး။ အျခင္။ ရနယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,