Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phāla:m.n.[〃] 鋤,すき,鋤先,鉄板.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phāla,【陽】 1.(犁)鏵,鏵頭。 2.伐木楔。 3.一條半鹹魚,鹹魚片。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phāla,【陽】1.鑱、犁頭(ploughshare)。2.伐木楔。3.鹹魚,鹹魚片(loṇa-macchaphāla a string (?) or cluster of salted fish)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāla: phāla(ti)
ဖာလ(တိ)
[phala+ṇa]
[ဖလ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāla: phāla(pu,na)
ဖာလ(ပု၊န)
[phāla+ṇa.phālayati pāṭayati bhūmi yena phālo.phāla vilekhane,ṇo.phālati bhūmiṃ vilekhati bhindatīti phālo.,ṭī.448.sūci.nīti,dhā.167.phāleti- .]
[ဖာလ+ဏ။ ဖာလယတိ ပါဋယတိ ဘူမိ ေယန ဖာေလာ။ ဖာလ ဝိေလခေန၊ ေဏာ။ ဖာလတိ ဘူမႎ ဝိေလခတိ ဘိႏၵတီတိ ဖာေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၈။ သူစိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၇။ ဖာေလတိ-လည္း ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phāla,(m.) 1.a ploughshare; 2.an instrument to split wood; 3.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāla,3 in loṇa-maccha° a string (?) or cluster of salted fish Vism.28.(Page 478)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāla,2 [to phala3] an (iron) board,slab (or ball?),maybe spear or rod.The word is of doubtful origin & meaning,it occurs always in the same context of a heated iron instrument,several times in correlation with an iron ball (ayogula).It has been misunderstood at an early time,as is shown by kapāla A.IV,70 for phāla.Kern comments on the word at Toev.II.139.See Vin.I,225 (phālo divasantatto,so read; v.l.balo corr.to bālo; corresp.with guḷa); A.IV,70 (divasa-santatte ayokapāle,gloss ayogule); J.V,268; V,109 (phāle ciraratta-tāpite,v.l.pāle,hale,thāle; corresp.with pakaṭṭhita ayogula),id.V,113 (ayomayehi phālehi pīḷeti,v.l.vālehi).(Page 478)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāla,1 (m.& nt.) [cp.Vedic phāla] ploughshare S.I,169; Sn.p.13 & V,77 (expld as “phāletī ti ph.” SnA 147); J.I,94; IV,118; V,104; Ud.69 (as m.); DhA.I,395.(Page 478)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHĀLA:[m] lưỡi cày,vật để chẻ củi,một miếng cá mặn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāla:ဖာလ(ပု၊န)
[ဖာလ+ဏ။ ဖာလယတိ ပါဋယတိ ဘူမိ ေယန ဖာေလာ။ ဖာလ ဝိေလခေန၊ ေဏာ။ ဖာလတိ ဘူမႎ ဝိေလခတိ ဘိႏၵတီတိ ဖာေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၄၈။ သူစိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၇။ ဖာေလတိ-လည္း ၾကည့္။]
ထြန္သြား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāla:ဖာလ(တိ)
[ဖလ+ဏ]
ဝါခ်ည္ အဝတ္အထည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāla:ဖာလ (န)
ဝါခ်ည္ထည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāla:ဖာလ (ပ၊န) (√ဖလ္+ဏ)
ထယ္။ ထြန္သြား။ ဖရင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,