Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phāṇita,【中】 甜蜜,糖蜜。 ~puṭa,【陽】 葉制的甜蜜容器。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phāṇita,【中】甘蔗汁,糖蜜(juice of the sugar cane,raw sugar,molasses)。phāṇitapuṭa,【陽】葉制的甜蜜容器。Pāci.IV,348(CS:p.466)︰Phāṇitaṁ nāma ucchumhā nibbattaṁ.(糖蜜︰從甘蔗榨汁。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāṇita: phāṇita(na)
ဖာဏိတ(န)
[phāṇa+ta.,ṭī.462.]
[ဖာဏ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phāṇita:[nt.] treacle; molasses.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāṇita,(nt.) [cp.Epic Sk.phāṇita] 1.juice of the sugar cane,raw sugar,molasses (ucchu-rasaṁ gahetvā kataphāṇitaṁ VvA.180) Vin.II,177; D.I,141; Vv 3525; 404; J.I,33,120,227; Miln.107; DhA.II,57.phāṇitassa puṭaṁ a basket of sugar S.I,175; J.IV,366; DhA.IV,232.-- 2.(by confusion or rightly?) salt J.III,409 (in expln of aloṇika=phāṇita-virahita). --odaka sugar water J.III,372,--puṭa sugar basket J.IV,363.(Page 478)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHĀṆITA:[nt] mật mía,nước mía nấu lại thành đường mật --puṭa [m] vật chứa đựng mật bằng lá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phāṇita:định giác chi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāṇita:ဖာဏိတ(န)
[ဖာဏ+တ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၆၂။]
တင္လဲ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāṇita:ဖာဏိတ (န) (တီ-ကိတ္)
တင္လဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,