Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pesuñña:n.[pisuṇa-ya] =pesuṇa,pesuṇiya,pesuṇeyya 離間語,両舌.-kāraka 両者者,讒言者,中傷者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pesuñña,【中】 中傷,毀謗,誹謗。(p232)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pesuñña,【中】中傷,譭謗,誹謗。Pāci.IV,12(CS:p.20)︰Pesuññaṁ nāma dvīhākārehi pesuññaṁ hoti-- piyakamyassa vā bhedādhippāyassa vā. Dasahākārehi pesuññaṁ upasaṁharati-- jātitopi,nāmatopi,gottatopi,kammatopi,sippatopi,ābādhatopi,liṅgatopi,kilesatopi,āpattitopi,akkosatopi.(誹謗︰有兩種情況︰討好別人、有挑撥的意圖。集錄十種誹謗情況︰(由)名字、種姓、工作、手藝、疾病、特徵(或男性性器官)、染、犯罪、責備。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pesuñña:[nt.] slander; calumny; backbiting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pesuñña,(nt.) [abstr.fr.pisuṇa,cp.Epic Sk.paiśunya.The other (diaeretic) forms are pesuṇiya & pesuṇeyya] backbiting,calumny,slander M.I,110; D.III,69; A.IV,401; Vin.IV,12; Nd1 232,260; PvA.12,15.(Page 473)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PESUÑÑA:[nt] sự vu cáo,đâm thọc,sự nói hành,nói lén,lời vu oan
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pesuñña:ly gián ngữ,lời nói đâm thọc,sự thọc mạch,vu khống
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pesuñña:ေပသုည (န) (ပိသုဏ+ဏ်)
ေခ်ာပစ္ျခင္း။ ကုန္းတိုက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,