Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pesana:n.[cf.peseti<iṣ] 使節,派遣.-kāraka 使者,下僕.-kārikā 使者,下婢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pesana,【中】 送出,信息,服務。 ~karaka。 【陽】 仆人。 ~kārikā,【陰】女仆人,婢女。(p232)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pesana,【中】送出,資訊,服務。pesanakaraka。【陽】仆人。pesanakārikā,【陰】女仆人,婢女。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pesana:[nt.] sending out; a message; service.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pesana,(nt.) [fr.pa+iṣ,see peseti] sending out,message; service J.IV,362 (pesanāni gacchanti); V,17 (pesane pesiyanto.) --kāraka a servant J.VI,448; VvA.349.--kārikā (a girl) doing service,a messenger,servant J III 414; DhA.I,227.(Page 473)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PESANA:[nt] gởi đi,một bức thông điệp,một công việc --kāraka [m] người giúp việc,người ở --kārikā [f] tớ gái
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pesana:ေပသန (န) (ပ√ဣသ္+ယု)
ေစခိုင္းျခင္း။ ေစပါးျခင္း။ ေစလႊတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,