Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pesa,is spurious spelling for pessa (q.v.).(Page 473)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PESA:pessiya,pessika [m] người đầy tớ,người sai đi,người giúp việc
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pesa:ေပသ
ဘူ = နိစၧယ ဂတိ ေသဝါသု-ဆုံးျဖတ္ျခင္း,သြားျခင္း,မွီဝဲျခင္းတို႔၌။ ေပသတိ။
စု = ပဋိဟရေဏ-ေရွး႐ႈေဆာင္ျခင္း ေစခိုင္းျခင္း၌။ ေပေသတိ၊ ေပသယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pesa:ေပသ (ပ) (ပ√ဣသ္+အ)
ေစလႊတ္ျခင္း။ ေစခိုင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,