Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
payoga:m.[Sk.prayoga] 前方便,前行,加行,努力,適用.-paṭipassaddhi-paññā 加行止滅的慧.
パーリ語辞典 水野弘元著
payoga:m.[Sk.prayoga] 前方便,前行,加行,努力,適用.-paṭipassaddhi-paññā 加行止滅の慧.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Payoga,﹐【陽】1.方法(means)、工具(instrument,=karaṇa)。2.準備,從事,事業,練習(preparation,undertaking,occupation,exercise)。payogakaraṇa,【中】努力,追求。payogavipatti,【陰】方法的失敗,錯誤的應用。payogasampatti,【陰】方法的成功。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Payoga,( pa+yuj,見payuñjati) 1.方法,工具 (=karaṇa)。2.準備,工作,練習。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
payoga:[m.] means; undertaking; action; practice; business.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Payoga,[Vedic prayoga,fr.pa+yuj,see payuñjati] 1.means,instrument J.VI,116 (=karaṇa); SnA 7; DhsA.215 (sa°).-- 2.preparation,undertaking,occupation,exercise,business,action,practice Vin.IV,278; Ps.II,213 (sammā°); Miln.328 (sammā°); KhA 23,29 sq.; PvA.8 (vapana°),96 (manta°),103,146 (viññatti°; cp.payutta 2),285 (sakkhara-kkhipana°).payogaṁ karoti to exert oneself,to undertake,to try PvA.184 (=parakkamati).

--karaṇa exertion,pursuit,occupation DhA.III,238 --vipatti failure of means,wrong application PvA.117,136.--sampatti success of means VvA.30,32.--suddhi excellency of means,purity in application DhsA.165; VvA.60.--hīna deficient in exertion or application Miln.288.(Page 418)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAYOGA:[m] phương kế,tiền của,sự hiểu biết,hành vi,sự thực hành,công việc (thương mãi) --karaṇa [nt] sự theo dõi,sự cố gắng --vipatti [f] sự thất bại kế hoạch,sự áp dụng sai lầm --sampatti [f] thành công của phương kế
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
payoga:ပ-ေယာဂ (ပ) (ပ√ယုဇ္+ဏ)
ယွဥ္ျခင္း။ အားထုတ္ျခင္း။ ဘာဝနာစီးျဖန္းျခင္း။ တိုက္တြန္းျခင္း။ လံု႔လ။ ဥဒါဟ႐ုဏ္။ ပါဠိပံုစံ။
ဧေကန ပေယာေဂန၊ တစ္ႀကိမ္ေသာ လံု႔လျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,