Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
payāti:[pa-yā] 進發,出發,(前)進.aor.pāyāsi,pāyiṃsu,pāyesuṃ; pp.payāta.cf.pāyāti.
パーリ語辞典 水野弘元著
payāti:[pa-yā] 進発す,出発す,進む.aor.pāyāsi,pāyiṃsu,pāyesuṃ; pp.payāta.cf.pāyāti.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Payāti,(pa+yā +a),向前去,出發,著手進行,潑(水)。【過】payāsi。【過分】payāta。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
payāti:[pa + yā + a] goes forward; sets out; proceeds.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Payāti,[pa+] to go forward,set out,proceed,step out,advance,only aor pāyāsi J.I,146,223,255; 3rd pl.pāyiṁsu J.I,253 and pāyesuṁ J.IV,220.-- pp.payāta,(q.v.).See also pāyāti.(Page 418)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
payāti:To go,proceed,advance
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAYĀTI:(pa+y ā+a) đi đến,đi ra,khởi hành [aor] payāsi [pp] payāta
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
payāti:ပ-ယာတိ (ပ-√ယာ)
သြား၏။ ထြက္သြား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,