Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pavivitta:a.[pa-vi-vic 的 pp.] 已遠離的,閑居的,獨居的,獨住的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pavivitta:a.[pa-vi-vic の pp.] 遠離せる,閑居の,独居の,独住の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pavivitta,【形】 分開的,分離的。(p218)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pavivitta,【形】分開的,隔離的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pavivitta:[adj.] a separated; secluded.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pavivitta,[pp.of pa+vi+vic] separated,detached,secluded,singled M.I,14,77,386; II,6; S.II,29; Vism.73; PvA.127 DhA.II,77.Often in phrase appiccha santuṭṭha pavivitta referring to an ascetic enjoying the satisfaction of seclusion Nd2 225=Nd1 3421Q=Vism.25; J.I,107; Miln.244,358,371 (with appa-sadda appanigghosa).(Page 444)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAVIVITTA:[a] rời ra,tách ra,ẩn dật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pavivitta:bậc viễn ly,sự viễn ly
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pavivitta:ပ-ဝိဝိတၱ (ပ)
ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pavivitta:ပ-ဝိဝိတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ+ဝိ√ဝိစ္+တ)
ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,