Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pavisati:[pa-viś] 入る.opt.pavise; imper.pavisa; fut.pavissati,pavisissati,pavekkhati; aor.pāvisi,pavisi,pāvisuṃ,pavisiṃsu; ger.pavisitvā,pavissa; ppr.pavisant 入口.pp.paviṭṭha; caus.paveseti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pavisati,(pa + vis + a),進,入。【過】 pavisi。【現分】 ~santa。【獨】 ~sitvā。【不】 ~situŋ。(p218)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pavisati,(pa+vis進入+a),進,入,闖入。【過】pavisi。【現分】pavisanta。【獨】pavisitvā。【不】pavisituṁ。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pavisati:[pa + vis + a] goes in; enters.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pavisati,[pa+viś] to go in,to enter (Acc.) Sn.668,673; DhA.II,72 (opp.nikkhamati); PvA.4,12,47 (nagaraṁ).Pot.°vise Sn.387 imper.pavisa M.I,383; S.I,213; fut.pavisissati Vin.I,87; J.III,86; pavissati (cp.Geiger P.Gr.§ 652) J.II,68; Cp.I.956,and pavekkhati S.IV,199; J.VI,76 (nāgo bhūmiyaṁ p.); Dāvs III,26; aor.pāvisi Vin.II,79 (vihāraṁ); M.I,381; J.I,76 (3rd pl.pāvisuṁ),213; J.II,238; Vism.42 (gāmaṁ) PvA.22,42,161,256; and pavisi J.II,238; PvA.12,35; ger.pavisitvā S.I,107; J.I,9 (araññaṁ); Vism.22; PvA.4,12,46,79 & pavissa S.I,200; Dh.127=PvA.104.-- pp.paviṭṭha (q.v.).‹-› Caus.paveseti (q.v.).(Page 444)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pavisati:To enter
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAVISATI:(pa+vis+a) đi vào,đi vô trong [aor] --pavisi [[prp]] --santa [abs] --sitvā [inf] --situm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pavisati:đi vào
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pavisati:ပ-ဝိသတိ (ပ√ဝိသ္)
ဝင္၏။
ဟိမဝႏၲံ ပဝိသႎသု၊ ဟိမဝႏၲာသို႔ ဝင္ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,