Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pavedeti:[pa-vid 的 caus.] 使知,告知,說服勸說解說,宣傳提倡,說教.pp.pavedita.cf.pavedana.
パーリ語辞典 水野弘元著
pavedeti:[pa-vid の caus.] 知らせる,説く.pp.pavedita.cf.pavedana.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pavedeti,(pa + vid + e),宣布,告知。 【過】 ~esi。 【過分】 ~dita。 【獨】~detvā。 【現分】 ~denta。(p218)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pavedeti,(pa+vid知+e),告知,宣布。【過】pavedesi。【過分】pavedita。【獨】pavedetvā。【現分】pavedenta。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pavedeti:[pa + vid + e] declares; makes known.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pavedeti,[Caus.of pa+vid] to make known,to declare,communicate,relate S.I,24; IV,348; Dh.151; Sn.p.103 (=bodheti ñāpeti SnA 444); PvA.33,58,68 (attānaṁ make oneself known),120.-- pp.pavedita (q.v.).(Page 445)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pavedeti:To make known,tell,utter
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAVEDETI:(pa+vid+e) tuyên bố,báo cáo [aor] --esi [pp] --dita [abs] --detvā [[prp]] --denta
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pavedeti:tuyên bố,tuyên thuyết
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pavedeti:ပ-ေဝေဒတိ (ပ√ဝိဒ္+ေဏ)
သိေစ၏။ ေျပာၾကား၏။ ေဟာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,