Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pattuṃ:patteyya,pāpuṇāti の inf.,grd.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pattuṃ: pattuṃ(kri,vi)
ပတၱဳံ(ႀကိ၊ဝိ)
[pa+apa+tuṃ.chettuṃç chindituṃ...pattuṃç pāputuṃ.rū.637.(prā-saṃ.pattuṃ-prā.]
[ပ+အပ+တုံ။ ေဆတၱဳံ,ဆိႏၵိတုံ...ပတၱဳံ,ပါပုဏိုတုံ။ ႐ူ။၆၃၇။ (ျပာပၲဳမ္-သံ။ ပတၱဳံ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pattuṃ:[inf.of pāpuṇāti] to reach; to attain; to arrive at; to obtain.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pattuṃ:see pāpuṇāti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATTUṂ:[inf] đến nơi,đắc được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pattuṃ:ပတၱဳံ(ႀကိ၊ဝိ)
[ပ+အပ+တုံ။ ေဆတၱဳံ,ဆိႏၵိတုံ...ပတၱဳံ,ပါပုဏိုတုံ။ ႐ူ။၆၃၇။ (ျပာပၲဳမ္-သံ။ ပတၱဳံ-ျပာ။]
(က) ေရာက္ျခင္းငွါ။ (ခ) ရရွိခံစား-ျခင္းငွါ။ ပတၱဳကာမ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattuṃ:ပတၱဳံ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattuṃ:ပတၱံဳ (အ-ကိတ္) ( ပ√အာပ္+တံု)
ေရာက္ျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,