Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patti:① m.[〃] 歩,歩兵 [= patta ④,pattika ①] -kāya 歩軍.-sadda 歩聲.-senā 歩軍.② f.[Sk.prāpti] 得達,獲得,利得.dat.pattiyā 為了獲得~.-patta 已得利得的.③ f.[= patta ①] 葉.
パーリ語辞典 水野弘元著
patti:① m.[〃] 歩,歩兵 [=patta ④,pattika ①] -kāya 歩軍.-sadda 歩声.-senā 歩軍.② f.[Sk.prāpti] 得達,獲得,利得.dat.pattiyā 得んがために.-patta 利得を得たる.③f.[=patta ①] 葉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patti,【陽】 1.步兵。 2.步兵團。 【陰】 3.抵達。 4.達到。 5.功德,利潤。6.分享。 ~ka,【形】 有份的,合夥人。 ~dāna,【中】 回向功德,轉讓一份。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patti,【陽】1.步兵。2.步兵團。【陰】3.抵達。4.達到。5.功德,利潤。6.分享。pattika,【形】有份的,合夥人。pattidāna,【中】回向功德,轉讓一份。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patti: patti(thī)
ပတၱိ(ထီ)
[patti+dāna.kyeeiea.]
[ပတၱိ+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်၏။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patti: patti(thī)
ပတၱိ(ထီ)
[pa+apa+ti.apa pāpuṇane,...pāpuṇanaṃ pattiç pattabbaṃ.rū.630.]
[ပ+အပ+တိ။ အပ ပါပုဏေန၊ ...ပါပုဏနံ ပတၱိ,ပတၱဗၺံ။ ႐ူ။၆၃၀။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patti: patti(pu,thī)
ပတၱိ(ပု၊ထီ)
[pataç pada+i.pada+ada+i.pada+ti.padāti pattī tu pume,padago padiko mato..377.pāpane ca padātismiṃ,gamane patti nāriyaṃ..1012.pada gamane.padatīti patti,i,dvittaṃ.padena adatīti vā patti,alopo,dassato.ime dveç vakkhamānā dve ca pume.,ṭī.377.patatīti patti,pata gamane,i,dvittaṃ.sūci.padati gacchatīti patti.ka.658.patti yutti vutti kitti,mutti titti khanti kanti.rū.186.pattītiādigāthādvayamanuṭṭhubhasamānikaṃ nāma vuttaṃ.patti catutthasenaṅgā.rū,ṭī.186.pajjatīti patti.rū.668.padātipattipadaga-pādātikapadāja.amara.18,66.]
[ပတ,ပဒ+ဣ။ ပဒ+အဒ+ဣ။ ပဒ+တိ။ ပဒါတိ ပတၱီ တု ပုေမ၊ ပဒေဂါ ပဒိေကာ မေတာ။ ဓာန္။၃၇၇။ ပါပေန စ ပဒါတိသၼႎ၊ ဂမေန ပတၱိ နာရိယံ။ ဓာန္။၁၀၁၂။ ပဒ ဂမေန။ ပဒတီတိ ပတၱိ၊ဣ၊ ဒြိတၱံ။ ပေဒန အဒတီတိ ဝါ ပတၱိ၊ အေလာေပါ၊ ဒႆေတာ။ ဣေမ ေဒြ,ဝကၡမာနာ ေဒြ စ ပုေမ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၇။ ပတတီတိ ပတၱိ၊ ပတ ဂမေန၊ ဣ၊ ဒြိတၱံ။ သူစိ။ ပဒတိ ဂစၧတီတိ ပတၱိ။ ကစၥည္း။၆၅၈။ ပတၱိ ယုတၱိ ဝုတၱိ ကိတၱိ၊ မုတၱိ တိတၱိ ခႏၲိ ကႏၲိ။ ႐ူ။၁၈၆။ ပတၱီတိအာဒိဂါထာဒြယမႏု႒ဳဘသမာနိကံ နာမ ဝုတၱံ။ ပတၱိ စတုတၳေသနဂၤါ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၈၆။ ပဇၨတီတိ ပတၱိ။ ႐ူ။၆၆၈။ ပဒါတိပတၱိပဒဂ-ပါဒါတိကပဒါဇယး။ အမရ။၁၈၊၆၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patti:[m.] a foot-soldier; an infantry.(f.) arrival; attainment; merit; profit; share.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patti,3 (f.) [for patta1?] leaf,leafy part of a plant Vin.I,201 (taka,taka-patti,taka-paṇṇi).(Page 407)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patti,2 (f.) [Classical Sk.prāpti fr.pa+āp,cp.patta3] 1.(-°) obtaining,acquiring,getting,entering into,state of S.I,189=Th.1,1230 (nibbāna°); Sn.68 (paramattha°),186 (nibbāna°); PvA.5 (vyasana),112 (id.); Sdhp.379.-- 2.attainment,acquisition S.II,29 (aggassa); Sn.425 (yogakkhemassa); Nd2 390 (=lābhā paṭilābhā adhigamo phusanaṁ sacchikiriyā); esp.in phrase apattassa patti “attt of the unattained” D.III,255= A.IV,332; S.I,217; II,29; A.II,148; III,179; Kvu 581.‹-› 3.gaining,gain,profit,advantage S.I,169 (brahma° “best vantage ground”).-- 4.merit,profit,in special sense of a gift given for the benefit of someone else (as a “dakkhiṇǡ”),accrediting,advising,transference of merit,a gift of merit J.II,423,425 (=dakkhiṇā); IV,21; DhA.I,270 (opp.to mūla price); II,4; IV,200 sq.(opp.to mūla).See also cpds.°dāna & °dhamma.-- 5.that which obtains (as a rule),occasion,happening,state,place,as gram.t.t.Loc.pattiyaṁ or pattiyā (-°) in lieu of SnA 310,317.-- See sam°.

--dāna an assigned or accredited gift,giving of merit (as permanent acquisition),transference of merit VvA.188,190; PvA.9 (°vasena dānadhamma-pariccāgo),49 (=dakkhiṇā) 88 (id.); Sdhp.229.--dhamma the practice of transferred merit,see Kvu trsln 1611,170,& cp.pattadhamma.--patta,one who has obtained what can be obtained,or the highest gain (i.e.Nibbāna) Sn.536 (=pattabbaṁ patto pattabbaṁ arahattaṁ patto ti vuttaṁ hoti SnA 433),537,540.(Page 407)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patti,1 [Ved.patti,*pad (of pada)+ti] on foot,one who is on foot,a foot-soldier Vin.IV,105 (as one of the 4 constituents of a senā or army,viz.hatthī elephants,assā,horses,rathā chariots,pattī infantry); J.IV,494 (hatthī,assā,rathā,pattī); 463 (hatthī assā rathā,pattī senā padissate mahā); Vism.19.Cp.pattika1

--kāya a body of foot soldiers,infantry S.I,72 (cp.BSk.same,at Jtm 215 with hasty-aśva-ratha°).--kārika (for °kārika,of prec.) a foot soldier,lit.one of a body of infantry J.IV,134; V,100; VI,15 (hatthāruhā anīkaṭṭhā rathikā pattikārikā),21,463 (hatthī assā rathikā p.).(Page 407)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Patti:A Damila chieftain,ally of Kulasekhara.Cv.lxxvi.144.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
patti:Obtaining,acquisition,attainment,gain,advantage
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
patti:A foot soldier; going,walking
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATTI:[m] bộ binh,pháo binh [f] sự đến,đắc được,phước báu,điều thiện một phần cho --ka [a] được một phần --dāna [nt] hồi hướng phước lành hay chia phần phước báu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
patti:sự chứng đạt,sự đạt đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patti:ပတၱိ(ပု၊ထီ)
[ပတ,ပဒ+ဣ။ ပဒ+အဒ+ဣ။ ပဒ+တိ။ ပဒါတိ ပတၱီ တု ပုေမ၊ ပဒေဂါ ပဒိေကာ မေတာ။ ဓာန္။၃၇၇။ ပါပေန စ ပဒါတိသၼႎ၊ ဂမေန ပတၱိ နာရိယံ။ ဓာန္။၁၀၁၂။ ပဒ ဂမေန။ ပဒတီတိ ပတၱိ၊ဣ၊ ဒြိတၱံ။ ပေဒန အဒတီတိ ဝါ ပတၱိ၊ အေလာေပါ၊ ဒႆေတာ။ ဣေမ ေဒြ,ဝကၡမာနာ ေဒြ စ ပုေမ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၇၇။ ပတတီတိ ပတၱိ၊ ပတ ဂမေန၊ ဣ၊ ဒြိတၱံ။ သူစိ။ ပဒတိ ဂစၧတီတိ ပတၱိ။ ကစၥည္း။၆၅၈။ ပတၱိ ယုတၱိ ဝုတၱိ ကိတၱိ၊ မုတၱိ တိတၱိ ခႏၲိ ကႏၲိ။ ႐ူ။၁၈၆။ ပတၱီတိအာဒိဂါထာဒြယမႏု႒ဳဘသမာနိကံ နာမ ဝုတၱံ။ ပတၱိ စတုတၳေသနဂၤါ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၈၆။ ပဇၨတီတိ ပတၱိ။ ႐ူ။၆၆၈။ ပဒါတိပတၱိပဒဂ-ပါဒါတိကပဒါဇယး။ အမရ။၁၈၊၆၆။]
(က) ေျခလ်င္သူရဲ၊ ေျခလ်င္စစ္သည္။ (ခ) သြား-ေျခလ်င္သြား-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patti:ပတၱိ(ထီ)
[ပ+အပ+တိ။ အပ ပါပုဏေန၊ ...ပါပုဏနံ ပတၱိ,ပတၱဗၺံ။ ႐ူ။၆၃၀။]
(၁) ေရာက္ျခင္း။ (၂) ရျခင္း၊ ျပည့္စုံျခင္း။ (၃) သြားျခင္း။ (၄) ယုံၾကည္ျခင္း။ (၅) ေရာက္-ရရွိ-အပ္ေသာ (တရား)။ (က) ကုသိုလ္ဟူေသာ အဖို႔အစု။ (ခ) ဖိုလ္ ၄-ပါး။ (ဂ) အရဟတၱဖိုလ္။ (ဃ) ဂုဏ္ေက်းဇူး။ (၆) ပတၱိဘုန္းေတာ္။ (၇) (ႀကိယာျဖင့္) ေရာက္အပ္ေသာ ကံ၊ ပတၱိကံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patti:ပတၱိ(ထီ)
[ပတၱိ+ဒါန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်၏။]
ကုသိုလ္အဖို႔အစုကို ေပးျခင္း၊ အမွ်ေဝျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patti:ပတၱိ (ဣ)
သစ္ရြက္။ပတၱ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patti:ပတၱိ (ဣ) (ပ√အာပ္+တိ)
ေရာက္ျခင္း။ ရျခင္း။ အလွဴအဖို႔။ ကုသိုလ္အဖို႔။ အမွ်။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patti:ပတၱိ (ပ) (√ပဒ္+တိ)
ေျခသည္သူရဲ။
ပတၱိယာ၊ ေရာက္စိမ့္ေသာငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,