Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patthanā:f.[<pa-arth,Sk.prārthanā] 欲望,希望,希求.
パーリ語辞典 水野弘元著
patthanā:f.[<pa-arth,Sk.prārthanā] 欲望,希望,希求.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patthanā,【陰】 瞄準,熱望,欲望。(p200)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patthanā,(梵prāthanā),【陰】瞄準,熱望,貪求。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patthanā:[f.] aiming at; aspiration; desire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patthanā,(f.) [of ap+arth,cp.Sk.prārthayati & prārthana nt.,prārthanā f.] aiming at,wish,desire,request,aspiration,prayer S.II,99,154; A.I,224; III,47; V,212; Nd1 316,337 (p.vuccati taṇhā); Nd2 112; Nett 18,27; Dhs.1059; Miln.3; SnA 47,50; DhA.II,36; PvA.47.-- patthanaṁ karoti to make a wish J.I,68; DhA.I,48; °ṁ ṭhapeti id.DhA.I,47; II,83; IV,200.(Page 407)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
patthanā:Desire,request,prayer,aspiration
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATTHANĀ:[f] sự quyết tâm,nguyện vọng,sự ước mong
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
patthanā:nguyện vọng,khát vọng,vọng cầu,sự ước mong
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patthanā:ပတၳနာ (ဣ) (ပ√အတၳ္+ယု)
ေတာင့္တျခင္း။ ဆုေတာင္းျခင္း။
ပတၳနံ ပ႒ေပတြာ၊ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,