Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pattamaṇḍala: pattamaṇḍala(na)
ပတၱမ႑လ(န)
[patta+maṇḍala]
[ပတၱ+မ႑လ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pattamaṇḍala:lớp gia cố ở đáy bình bát cho thêm chắc chắn,có thể bằng chút chì hay thiếc,nhưng không được vẽ vời cầu kỳ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pattamaṇḍala:ပတၱမ႑လ(န)
[ပတၱ+မ႑လ]
သပိတ္ကို ခံယူေသာ အဝန္း၊ သပိတ္ခံ အဝန္း၊ သပိတ္ေျခအဝန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattamaṇḍala:ပတၱ-မ႑လ (န)
သပိတ္ခံအဝန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,