Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pattakalla: pattakalla(na)
ပတၱကလႅ(န)
[pattakāla+ṇya.pubbakicce ca karaṇe,pattakalle samānite.khuddasikkhā.412.pattakalleti uposathādīnaṃ catunnaṃ aṅgānaṃ sambhavena patto kālo imassāti pattakālaṃ.pattakālameva pattakallaṃ.kiṃ taṃ¿ uposathādikammaṃ.taṃ pana catūhi aṅgehi saṅgahitaṃ.khuddasikkhā,ṭī,.412.]
[ပတၱကာလ+ဏ်။ ပုဗၺကိေစၥ စ ကရေဏ၊ ပတၱကေလႅ သမာနိေတ။ ခုဒၵသိကၡာ။ ၄၁၂။ ပတၱကေလႅတိ ဥေပါသထာဒီနံ စတုႏၷံ အဂၤါနံ သမ႓ေဝန ပေတၱာ ကာေလာ ဣမႆာတိ ပတၱကာလံ။ ပတၱကာလေမဝ ပတၱကလႅံ။ ကႎ တံ¿ ဥေပါသထာဒိကမၼံ။ တံ ပန စတူဟိ အေဂၤဟိ သဂၤဟိတံ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၄၁၂။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pattakalla:thời điểm thích đáng cho một tăng sự,chẳng hạn thời khắc cho một lễ phát lộ phải gồm đủ bốn tiêu chuẩn đúng là ngày bố tát,có ít nhất bốn tỳ khưu cùng họp mặt,giữa các vị không có việc phạm trùng tội và trong chỗ hành lễ không có người chẳng phải tỳ khưu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pattakalla:ပတၱကလႅ(န)
[ပတၱကာလ+ဏ်။ ပုဗၺကိေစၥ စ ကရေဏ၊ ပတၱကေလႅ သမာနိေတ။ ခုဒၵသိကၡာ။ ၄၁၂။ ပတၱကေလႅတိ ဥေပါသထာဒီနံ စတုႏၷံ အဂၤါနံ သမ႓ေဝန ပေတၱာ ကာေလာ ဣမႆာတိ ပတၱကာလံ။ ပတၱကာလေမဝ ပတၱကလႅံ။ ကႎ တံ¿ ဥေပါသထာဒိကမၼံ။ တံ ပန စတူဟိ အေဂၤဟိ သဂၤဟိတံ။ ခုဒၵသိကၡာ၊ဋီ၊သစ္။၄၁၂။]
သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ-အခ်ိန္-အခါ-ရွိေသာ ကံ၊ ျပဳလုပ္-ေဆာင္ရြက္-ရန္ အခ်ိန္တန္ေသာ-ကံ-သံဃာ့ကိစၥ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattakalla:ပတၱ-ကလႅ (န)
ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခါရွိေသာ ကံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,