Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patoda:m.[<pa-tud] 刺棒,刺輪,鞭子,皮鞭.-laṭṭhi 笞杖.
パーリ語辞典 水野弘元著
patoda:m.[<pa-tud] 刺し棒,刺輪,鞭,むち.-laṭṭhi 笞杖.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patoda,【陽】 (趕牲口用的)刺棒,駕駛(馬車)棒。 ~ka,【中】 踢馬剌,用手指輕推。 ~laṭṭhi,【陰】 駕駛者的棒。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patoda,(pa徹底+tud刺穿、傷害;cp.Ved.pratoda),【陽】(趕牲口用的)刺棒,駕駛(馬車)棒。patodaka,【中】踢馬剌,用手指輕挪(搔)。patodalaṭṭhi,【陰】駕駛者的棒、鞭。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patoda: patoda(pu)
ပေတာဒ(ပု)
[patoda+ṇa.tapakye.]
[ပေတာဒ+ဏ။ တဒၶိတ္ပစၥည္းေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patoda: patoda(pu)
ပေတာဒ(ပု)
[pa+tuda+ṇa.dāttaṃ lavittamasitaṃ,patodo tuttapājanaṃ..448.tikaṃ pājanadaṇḍe.tuda byathane,ṇo,patodo.,ṭī.448.pratoda(pu) pratudyate]nena,tuda+,agāditāḍanadaṇḍe.thoma.(paoda-prā)]
[ပ+တုဒ+ဏ။ ဒါတၱံ လဝိတၱမသိတံ၊ ပေတာေဒါ တုတၱပါဇနံ။ ဓာန္။၄၄၈။ တိကံ ပါဇနဒေ႑။ တုဒ ဗ်ထေန၊ ေဏာ၊ ပေတာေဒါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၈။ ျပေတာဒ(ပု) ျပတုဒ်ေတ'ေနန၊ တုဒ+ဃဉ္၊ အဂါဒိတာဍနဒေ႑။ ေထာမ။ (ပဩဒ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patoda:[m.] a goad; driving stick.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patoda,[fr.pa+tud cp.Ved.pratoda] a goad,driving stick,prick,spur M.I,124; III,97; S.IV,176; A.II,114; III,28; IV,91; V,324; Th.1,210; J.I,57,192; Dhs.16,20,292; Pug.25; SnA 147; ThA.174; Sdhp.367.

--laṭṭhi a driver’s stick,goad-stick [cp.BSk.pratodayaṣṭi Divy 7,76,463,465] D.I,105,126; J.VI,249; Miln.27; DhA.I,302; II,38; IV,216; VvA.64.As °yaṭṭhi at Dpvs XI.30.(Page 406)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATODA:[m] cây gậy đầu có mũi nhọn để thúc trâu bò kéo xe,roi để đánh xe --ka [nt] móc sắt; sự thúc,đẩy ai bằng ngón tay --laṭṭhi [f] cây gậy của người đánh xe
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
patoda:sự sắc xảo,gậy nhọn (để thúc trâu bò...),cái kích thích,điều thúc giục,điều dằn vặt,điều rầy khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patoda:ပေတာဒ(ပု)
[ပ+တုဒ+ဏ။ ဒါတၱံ လဝိတၱမသိတံ၊ ပေတာေဒါ တုတၱပါဇနံ။ ဓာန္။၄၄၈။ တိကံ ပါဇနဒေ႑။ တုဒ ဗ်ထေန၊ ေဏာ၊ ပေတာေဒါ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၄၈။ ျပေတာဒ(ပု) ျပတုဒ်ေတ'ေနန၊ တုဒ+ဃဉ္၊ အဂါဒိတာဍနဒေ႑။ ေထာမ။ (ပဩဒ-ျပာ)]
ႏွင္တံ၊ တံဖ်ာ၊ က်ာပြတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patoda:ပေတာဒ(ပု)
[ပေတာဒ+ဏ။ တဒၶိတ္ပစၥည္းေက်။]
ႏွင္တံ-တံဖ်ာ-ႏွင့္ တူေသာ (ပညာစသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patoda:ပ-ေတာဒ (ပ) (ပ√တုဒ္+ဏ)
ႏွင္တံ။ တံဖ်ာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,