Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
patirūpa:=paṭirūpa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patirūpa,參考 Paṭirūpa。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patirūpa,【形】適合的,適當的。參考 Paṭirūpa適合的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patirūpa: patirūpa(na)
ပတိ႐ူပ(န)
[patirūpa+vacana.kye.]
[ပတိ႐ူပ+ဝစန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patirūpa: patirūpa(ti)
ပတိ႐ူပ(တိ)
[pati+rūpa.patirūpo]nucchavikaṃ,athamoghaṃ niratthakaṃ..715.dvayaṃ anucchavike.paṭiggahito rūpo paṭirūpo.,ṭī.715.kvaci paṭi patissa....kvacīti kasmā¿ pacchantimesu janapadesu,patilīyati,patirūpadesavāso ca.ka.48.pratirūpa(na) pratigataṃ rū,praticchāyāyaṃç pratibimbe ca,pratigataṃ rūpamasya ba,sada ge(ti),svāthe ,thoma.(paṭirūaç paḍirūva-prā)]
[ပတိ+႐ူပ။ ပတိ႐ူေပါ'ႏုစၧဝိကံ၊ အထေမာဃံ နိရတၳကံ။ ဓာန္။၇၁၅။ ဒြယံ အႏုစၧဝိေက။ ပဋိဂၢဟိေတာ ႐ူေပါ ပဋိ႐ူေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၅။ ကြစိ ပဋိ ပတိႆ။...ကြစီတိ ကသၼာ¿ ပစၧႏၲိေမသု ဇနပေဒသု၊ ပတိလီယတိ၊ ပတိ႐ူပေဒသဝါေသာ စ။ ကစၥည္း။ ၄၈။ ျပတိ႐ူပ(န) ျပတိဂတံ ႐ူပမ္၊ ျပတိစၧာယာယံ,ျပတိဗိေမၺ စ၊ ျပတိဂတံ ႐ူပမသ် ဗ၊ သဒ ေဂ(တိ)၊ သြာေထ ကန္၊ ေထာမ။ (ပဋိ႐ူအ,ပဍိ႐ူဝ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patirūpa:[adj.] fit; proper; suitable; befitting.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATIRŪPA:như paṭirūpa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patirūpa:ပတိ႐ူပ(တိ)
[ပတိ+႐ူပ။ ပတိ႐ူေပါ'ႏုစၧဝိကံ၊ အထေမာဃံ နိရတၳကံ။ ဓာန္။၇၁၅။ ဒြယံ အႏုစၧဝိေက။ ပဋိဂၢဟိေတာ ႐ူေပါ ပဋိ႐ူေပါ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၅။ ကြစိ ပဋိ ပတိႆ။...ကြစီတိ ကသၼာ¿ ပစၧႏၲိေမသု ဇနပေဒသု၊ ပတိလီယတိ၊ ပတိ႐ူပေဒသဝါေသာ စ။ ကစၥည္း။ ၄၈။ ျပတိ႐ူပ(န) ျပတိဂတံ ႐ူပမ္၊ ျပတိစၧာယာယံ,ျပတိဗိေမၺ စ၊ ျပတိဂတံ ႐ူပမသ် ဗ၊ သဒ ေဂ(တိ)၊ သြာေထ ကန္၊ ေထာမ။ (ပဋိ႐ူအ,ပဍိ႐ူဝ-ျပာ)]
(၁) သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေကာင္းျမတ္-ေသာ။ (၂) အလားတူ၊ ပုံတူ၊ တူေသာ (အရာ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patirūpa:ပတိ႐ူပ(န)
[ပတိ႐ူပ+ဝစန။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။]
သင့္ေလ်ာ္-ေလ်ာက္ပတ္-ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patirūpa:ပတိ-႐ူပ (န)
ဝန္ခံျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patirūpa:ပတိ-႐ူပ (တိ)
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,