Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patiṭṭhahati:patiṭṭhāti [paṭi-sthā] 住立,確立,止住.aor.patiṭṭhahi,patiṭṭhāsi; fut.patiṭṭhahissati,patiṭṭhahessati; ger.patiṭṭhāya; pp.patiṭṭhita; caus.patiṭṭhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
patiṭṭhahati:patiṭṭhāti [paṭi-sthā] 住立す,確立す,止住す.aor.patiṭṭhahi,patiṭṭhāsi; fut.patiṭṭhahissati,patiṭṭhahessati; ger.patiṭṭhāya; pp.patiṭṭhita; caus.patiṭṭhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patiṭṭhahati,patiṭṭhāti (pati + ṭhā + a),被建立,站住(站穩),找支持。 【過】1.~ṭhahi,2.~ṭhāsi。【 過分】 patiṭṭhita。【 現分】 ~hanta。【 獨】 ~ṭhahitvā,patiṭṭhāya。 【不】 ~ṭhituŋ,~ṭhātuŋ。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patiṭṭhahati,patiṭṭhāti (pati+ṭhā站+a),被建立,站住(站穩),找支援。【過】1.patiṭṭhahi,2.patiṭṭhāsi。【過分】patiṭṭhita。【現分】patiṭṭhanta。【獨】patiṭṭhahitvā,patiṭṭhāya。【不】patiṭṭhituṁ,patiṭṭhātuṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patiṭṭhahati: patiṭṭhahati(kri)
ပတိ႒ဟတိ(ႀကိ)
[pati+ṭhā+a+ti.appaccayalopo.tiṭṭhati,tiṭṭhanti.ṭhāti,ṭhanti.lopābhāve ]]kvaci dhātū]]ti ādinā ṭhāto hakārāgamo ca rassattaṃ.rū.492.patiṭṭhāto ho ca....tasmiṃ hakārāgame dhātussanto rasso hoti kvaci.patiṭṭhahati,patiṭṭhāti vā.nīti,sutta.1055-6.pādito ṭhāssa vā ṭhaho kvaci....saṇṭhahanto santiṭṭhantoç saṇṭhahati santiṭṭhati.,5.131.]
[ပတိ+ဌာ+အ+တိ။ အပၸစၥယေလာေပါ။ တိ႒တိ၊ တိ႒ႏၲိ။ ဌာတိ၊ ဌႏၲိ။ ေလာပါဘာေဝ "ကြစိ ဓာတူ"တိ အာဒိနာ ဌာေတာ ဟကာရာဂေမာ စ ရႆတၱံ။ ႐ူ။၄၉၂။ ပတိ႒ာေတာ ေဟာ စ။ ...တသၼႎ ဟကာရာဂေမ ဓာတုႆေႏၲာ ရေႆာ ေဟာတိ ကြစိ။ ပတိ႒ဟတိ၊ ပတိ႒ာတိ ဝါ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၀၅၅-၆။ ပါဒိေတာ ဌာႆ ဝါ ဌေဟာ ကြစိ။...သဏၭဟေႏၲာ သႏၲိ႒ေႏၲာ,သဏၭဟတိ သႏၲိ႒တိ။ ေမာဂ္၊၅။၁၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patiṭṭhahati:[pati + ṭhā + a] is established; stands firmly; finds a support.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
patiṭṭhahati:see patiṭṭhāti
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
patiṭṭhahati:To stand fast or firmly,to be established,to fix oneself,to be set up,to stay,to be
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATIṬṬHAHATI:--ṭṭhāti (pati+hā+a) thành lập,đứng vững vàng,tìm sự nâng đỡ [aor] --thahi,--thāsi [pp] --thita [prp] --hanta [abs] --ṭhahitvā,--ṭhāya [inf] --ṭhituṃ,--ṭhātum
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patiṭṭhahati:ပတိ႒ဟတိ(ႀကိ)
[ပတိ+ဌာ+အ+တိ။ အပၸစၥယေလာေပါ။ တိ႒တိ၊ တိ႒ႏၲိ။ ဌာတိ၊ ဌႏၲိ။ ေလာပါဘာေဝ "ကြစိ ဓာတူ"တိ အာဒိနာ ဌာေတာ ဟကာရာဂေမာ စ ရႆတၱံ။ ႐ူ။၄၉၂။ ပတိ႒ာေတာ ေဟာ စ။ ...တသၼႎ ဟကာရာဂေမ ဓာတုႆေႏၲာ ရေႆာ ေဟာတိ ကြစိ။ ပတိ႒ဟတိ၊ ပတိ႒ာတိ ဝါ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၀၅၅-၆။ ပါဒိေတာ ဌာႆ ဝါ ဌေဟာ ကြစိ။...သဏၭဟေႏၲာ သႏၲိ႒ေႏၲာ,သဏၭဟတိ သႏၲိ႒တိ။ ေမာဂ္၊၅။၁၃၁။]
(၁) တည္-တည္ေန-၏၊ ရပ္တည္-ရပ္တန္႔၏။ (၂) ျဖစ္ေပၚ-တည္ရွိ-၏။ (၃) စြဲ၍ တည္၏၊ ဝန္ခံ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patiṭṭhahati:ပတိ-႒ဟတိ (ပတိ√ဌာ)
တည္၏။
ကုစၧိယံ ဂေဗ႓ာ ပတိ႒ာသိ၊ ဝမ္း၌ ကိုယ္ဝန္သည္ တည္၏။ ဥပါသကာ ေသာတာပတၱိဖေလ ပတိ႒ဟႎသု၊ သီတင္းသည္တို႔သည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,