Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patha:m.[〃<path] 道,路.-gamana 道行.
パーリ語辞典 水野弘元著
patha:m.[〃<path] 道,路.-gamana 道行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patha,【陽】 路徑,方法,道路。 (在【合】中) 量,例: gaṇanapatha = 數量。(p200)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patha,【陽】路徑,方法,道路。(在【合】中) 量,例: gaṇanapatha = 數量。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patha: patha(pu)
ပထ(ပု)
[patha+a+maggo pantho patho addhā,pañjasaṃ vaṭumaṃ tathā.pajjoyanañca padavī,vattanī paddhatitthiyaṃ..190.pathati yātyanenāti patho.,ṭī.190.patha gatiyaṃ.pathati.patho.so duvidho mahājanena padasā paṭipajjitabbo pakati-maggo ca paṇḍitehi nibbānatthikehi paṭipajjitabbo paṭipadāsaṅkhāto ariyamaggo cāti.nīti,dhā.73.patha(pu) patha+.pathi ca.thoma.]
[ပထ+အ+မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ အဒၶါ၊ ပၪၨသံ ဝဋဳမံ တထာ။ ပေဇၨာယနၪၥ ပဒဝီ၊ ဝတၱနီ ပဒၶတိတၳိယံ။ ဓာန္။၁၉၀။ ပထတိ ယာတ်ေနနာတိ ပေထာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၀။ ပထ ဂတိယံ။ ပထတိ။ ပေထာ။ ေသာ ဒုဝိေဓာ မဟာဇေနန ပဒသာ ပဋိပဇၨိတေဗၺာ ပကတိ-မေဂၢါ စ ပ႑ိေတဟိ နိဗၺာနတၳိေကဟိ ပဋိပဇၨိတေဗၺာ ပဋိပဒါသခၤါေတာ အရိယမေဂၢါ စာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၇၃။ ပထ(ပု) ပထ+အစ္။ ပထိ စ။ ေထာမ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
patha:[m.] path; way; road (in cpds.) range of,e.g.gaṇanapatha = range of calculation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patha,[of path,Ved.pathi with the 3 bases pathi,path° and panth°,of which only the last two have formed independent nouns,viz.patha and pantha (q.v.)] 1.path,road,way D.I,63; Sn.176 (Loc.pathe),385,540,868; Nd2 485 B (+pantha,in expln of magga); J.I,308 (Loc.pathe); II,39; VI,525 (Abl.pathā); Th.1,64; Pug.22,57; Mhvs 21,24 (pathe); 36,93 (Loc.pathi,see Geiger,Gr.§ 89); Sdhp.241.-- 2.Very frequent as --°,where it is sometimes pleonastic,and acts in the function of an abstract formation in °tā or °ttaṁ (cp.similar use of anta:see anta1 5; and pada:see pada 3),e.g.anila° (air) J.IV,119; anupariyāya° A.IV,107; ādicca° (path of the sun,sky) DhA.III,177; ummagga° S.I,193; kamma° DhA.I,36; gaṇana° (range of) calculation Miln.20; cakkhu° J.IV,403 (=cakkhūnaṁ etaṁ nāmaṁ C.); catummahā° A.III,28,42,394; dve° Vv 5317; nakkhatta° Dh.208; yañña° (=yañña) Nd2 524; yogga° A.III,122; rajā° S.II,219; rāga° (sensuality) S.IV,70; vacana° (way of saying,speech) Vv 6317 (=vacana VvA.262),etc.See also cakkhu°,ñeyya°,dveḷhā°,manussa°,yañña°,vāda°,sagga°,hattha°; der.pātheyya.-- See also byappatha.--apatha where there is no way or road,wrong way J.II,287; ThA.255; VvA.337.

--addhan “the journey or stretch of the path”:see under addhan.--addhi (?) so perhaps to be read for patatthi,according to Fausböll J.VI,276.Unclear in meaning,expld by nibbiddha vīthi (frequented road?) --gamana “going on their course,” of the stars D.I,10 (see Dial.I.20 “their usual course”).(Page 408)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATHA:[m] con đường,đường đi,hàng của là gaṇanapattha,hàng của bài toán,kế toán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patha:ပထ(ပု)
[ပထ+အ+မေဂၢါ ပေႏၴာ ပေထာ အဒၶါ၊ ပၪၨသံ ဝဋဳမံ တထာ။ ပေဇၨာယနၪၥ ပဒဝီ၊ ဝတၱနီ ပဒၶတိတၳိယံ။ ဓာန္။၁၉၀။ ပထတိ ယာတ်ေနနာတိ ပေထာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၀။ ပထ ဂတိယံ။ ပထတိ။ ပေထာ။ ေသာ ဒုဝိေဓာ မဟာဇေနန ပဒသာ ပဋိပဇၨိတေဗၺာ ပကတိ-မေဂၢါ စ ပ႑ိေတဟိ နိဗၺာနတၳိေကဟိ ပဋိပဇၨိတေဗၺာ ပဋိပဒါသခၤါေတာ အရိယမေဂၢါ စာတိ။ နီတိ၊ဓာ။၇၃။ ပထ(ပု) ပထ+အစ္။ ပထိ စ။ ေထာမ။]
(၁) လမ္း၊ ခရီး။ လူ,လွည္း,ကား,ရထား,ေလွ,သေဘၤာ,ေလယာဉ္ပ်ံ-စသည္တို႔၏ သြားလာရာ-ၾကည္း-ေရ-ေလ-လမ္းခရီး။ (၂) က်င့္စဉ္-လမ္း-ခရီး၊ သုဂတိ,ဒုဂၢတိသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း-ေကာင္း-မေကာင္း-ေသာ-က်င့္စဉ္-ပဋိပတ္။ (၃) အေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတရားျဖစ္ပြါးျခင္း၏ အေၾကာင္း။ (၄) ျဖစ္-တည္-ရာ အရပ္။ (၆) တေဗ႓ာ၊ တြဲဖက္ ေရွ႔ပုဒ္၏ အနက္။ (တိ) (၇) သြားေသာ၊ သူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
patha:ပထ
ဘူ = ဂမန ဝါစာသု-သြားျခင္း,ေျပာဆိုျခင္းတို႔၌။
ဘူ+စု = ခ်ာေတ-ထင္ရွားျခင္း၌။
စု = ပေကၡေပ-ပစ္ပယ္ျခင္း၌။
ပထတိ၊ ပေထတိ၊ ပထယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patha:ပထ (ပ) (√ပထ္+အ)
လမ္း။ ခရီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,