Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pathāvī,pathika,【陽】 行人,旅行者。(p200)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pathāvī,pathika,【陽】行人,旅行者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pathāvī: pathāvī(ti)
ပထာဝီ(တိ)
[patha+vī.caro ca guḷhapuriso,pathāvī pathaviko]ddhagū..347.pathe gacchatīti pathāvī,vī,dīgho.,ṭī.347.patha+āvī.dissantaññepi paccayā....pathaṃ gacchantīti pathāvino,āvī.,4.120.patha+ava+ṇī. pā.]
[ပထ+ဝီ။ စေရာ စ ဂုဠႇပုရိေသာ၊ ပထာဝီ ပထဝိေကာ'ဒၶဂူ။ ဓာန္။၃၄၇။ ပေထ ဂစၧတီတိ ပထာဝီ၊ ဝီ၊ဒီေဃာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။ ပထ+အာဝီ။ ဒိႆႏၲေညပိ ပစၥယာ။ ...ပထံ ဂစၧႏၲီတိ ပထာဝိေနာ၊အာဝီ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၀။ ပထ+အဝ+ဏီ။ က်မ္းကိုးမ်ား ၾကည့္ပါ။]
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pathāvī:A traveller
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATHĀVĪ:=paṭhika [m] lữ hành,người đi bộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pathāvī:ပထာဝီ(တိ)
[ပထ+ဝီ။ စေရာ စ ဂုဠႇပုရိေသာ၊ ပထာဝီ ပထဝိေကာ'ဒၶဂူ။ ဓာန္။၃၄၇။ ပေထ ဂစၧတီတိ ပထာဝီ၊ ဝီ၊ဒီေဃာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၄၇။ ပထ+အာဝီ။ ဒိႆႏၲေညပိ ပစၥယာ။ ...ပထံ ဂစၧႏၲီတိ ပထာဝိေနာ၊အာဝီ။ ေမာဂ္၊၄။၁၂၀။ ပထ+အဝ+ဏီ။ က်မ္းကိုးမ်ား ၾကည့္ပါ။]
လမ္း-ခရီး-သြားေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pathāvī:ပထာဝီ (ပ)
ခရီးသြားေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pathāvī:ပထာဝီ (တိ) (ပထ+အာဝီ)
ခရီးကို သြားတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,