Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patarati:[pa-tarati<tṛ] 通過(go through),渡過(cross over); 溢出(overflow,boil over (of water)).aor.patari; caus.patāreti.
パーリ語辞典 水野弘元著
patarati:[pa-tarati<tṛ] 通過す,渡る; こぼれる.aor.patari; caus.patāreti.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patarati: patarati(kri)
ပတရတိ(ႀကိ)
[pa+tara+a+ti.]
[ပ+တရ+အ+တိ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patarati,[pa+tarati] 1.to go through or forth,to run out,to cross over D.I,248; J.III,91 (aor.patari).-- 2.to overflow,boil over (of water) Miln.260.-- Caus.patāreti (q.v.).(Page 405)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
patarati:lội qua,vượt qua
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patarati:ပတရတိ(ႀကိ)
[ပ+တရ+အ+တိ။]
(၁) (က) ကူး-ကူးေျမာက္-၏။ (ခ) အထူးသျဖင့္-ကူး-ကူးေျမာက္-၏။ (ဂ) ေရွး႐ွဴ-ေျဖာင့္ေျဖာင့္-ကူး၏။ (၂) ေဝ-ျဖာ-တက္၏။ (၃) အားထုတ္-ႀကိဳးပမ္း-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patarati:ပ-တရတိ (ပ√တ႐္)
ကူး၏။ ကူးခတ္၏။ လွ်ံက်၏။ ေဝက်၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,