Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
patīta:a.[pacceti 的 pp.] 已喜(悅)的,已滿足的.
パーリ語辞典 水野弘元著
patīta:a.[pacceti の pp.] 喜ベる,満足した.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Patīta,【形】 欣喜的。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Patīta,【形】歡欣的。Patīteti tuṭṭhe.(歡欣的︰已滿足的)。Patīteti somanassajāte.(歡欣的︰生喜)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
patīta: patīta(ti)
ပတီတ(တိ)
[pati+i+ta.khyāto patīto paññāto-bhiññāto pathito suto..724.khyāte tu haṭṭhe viññāte,patītaṃ vāccaliṅgikaṃ..936.patipubbo igamane,to.abhimukhaṃ etīti patīto.,ṭī.724.khyāte pratīto.amara.23,81.(paīa-prā)]
[ပတိ+ဣ+တ။ ခ်ာေတာ ပတီေတာ ပညာေတာ-ဘိညာေတာ ပထိေတာ သုေတာ။ ဓာန္။၇၂၄။ ခ်ာေတ တု ဟေ႒ ဝိညာေတ၊ ပတီတံ ဝါစၥလိဂႋကံ။ ဓာန္။၉၃၆။ ပတိပုေဗၺာ ဣဂမေန၊ ေတာ။ အဘိမုခံ ဧတီတိ ပတီေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ ခ်ာေတ ျပတီေတာ။ အမရ။၂၃၊၈၁။ (ပဤအ-ျပာ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Patīta,[pp.of pacceti] pleased,delighted Dh.68; Sn.379,679; Vv 8410 (=pahaṭṭha VvA.337).-- neg.appatīta displeased M.I,27; J.V,103 (v.l.appatika,C explns by assāmika,i.e.without husband).(Page 406)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATĪTA:[a] vui mừng,hoan hỷ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
patīta:ပတီတ(တိ)
[ပတိ+ဣ+တ။ ခ်ာေတာ ပတီေတာ ပညာေတာ-ဘိညာေတာ ပထိေတာ သုေတာ။ ဓာန္။၇၂၄။ ခ်ာေတ တု ဟေ႒ ဝိညာေတ၊ ပတီတံ ဝါစၥလိဂႋကံ။ ဓာန္။၉၃၆။ ပတိပုေဗၺာ ဣဂမေန၊ ေတာ။ အဘိမုခံ ဧတီတိ ပတီေတာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၂၄။ ခ်ာေတ ျပတီေတာ။ အမရ။၂၃၊၈၁။ (ပဤအ-ျပာ)]
(၁) (ပီတိ,သုခတို႔သည္)ကပ္ေရာက္အပ္ေသာ၊ ႏွစ္သက္-ရႊင္လန္း-ဝမ္းေျမာက္-ေသာ၊သူ။ (၂) ထင္ရွား-ေပၚလြင္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
patīta:ပတီတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပတိ√ဣ+တ)
ထင္ရွားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,