Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pasu:m.[Sk.paśu] 家畜,獸,牛馬.pl.nom.pasavo; pl.gen.pasūnaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
pasu:m.[Sk.paśu] 家畜,獣,牛馬.pl.nom.pasavo; pl.gen.pasūnaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pasu,【陽】 畜牲,四腳動物。 ~pati,【陽】 濕婆(印度三大神中司破壞之神),大自在天。(p219)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pasu,【陽】畜牲,四腳動物。pasupati,【陽】濕婆(印度三大神中司破壞之神),大自在天。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pasu:[m.] a beast; quadruped.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pasu,[Vedic paśu,cp.Lat.pecu & pecunia,Gr.pέkos fleece,Goth.vieh,E.fee] cattle M.I,79; J.V,105; Pv.II,1312 (°yoni); Miln.100; PvA.166 (°bhāva); n.pl.pasavo S.I,69; Sn.858; Gen.pl.pasūnaṁ Sn.311; Pv.II,25.-- dupasu bad cattle Th.1,446.(Page 447)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pasu:Cattle; an animal,beast; a goat
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASU:[m] cầm thú,thú bốn chân --pati [m] ông Thần Isvāra
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pasu:ပသု (ပ) (√ပသ္+ဥ)
သားေကာင္။ တိရစၧာန္။ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါ။ ႏြားကၽြဲဆိတ္ဝက္စေသာ သတၱဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,