Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
passaddhi:f.[cf.passaddha,BSk.praśrabdhi,prasrabdhi] 輕安,安息,止.-sambojjhaṅga 輕安等覺支.
パーリ語辞典 水野弘元著
passaddhi:f.[cf.passaddha,BSk.praśrabdhi,prasrabdhi] 軽安,安息,止.-sambojjhaṅga 軽安等覚支.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Passaddhi,【陰】 平靜,寧靜。(p219)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Passaddhi,(pa+sambh(梵pra+wrambh)使平靜、平息),【陰】輕安。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
passaddhi: 平靜、輕安
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Passaddhi:輕安、寧靜。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
passaddhi:[f.] calmness; tranquillity; serenity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Passaddhi,(f.) [fr.pa+śrambh] calmness,tranquillity,repose,serenity M.III,86; S.II,30; IV,78; V,66; A.IV,455 sq.; Ps.II,244; Dhs.40 (kāya°),41 (citta°),cp.Dhs.trsl.23; Vism.129; VbhA.314 (kāya°,citta°); DhsA.150 (=samassāsa-ppatta).Often combd with pāmujja & pīti,e.g.D.I,72,73,196; Nett 29,66.Six passaddhis at S.IV,217 (with ref.to vācā,vitakka-vicārā,pīti,assāsa-passāsā,saññā-vedanā,rāga-dosa-moha,through the 4 jhānas etc.).Passaddhi is one of the 7 sambojjhaṅgas (constituents of enlightenment):see this & cp.M.III,86; Vism.130,134=VbhA.282 (where 7 conditions of this state are enumd).(Page 447)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
passaddhi:Calming down,calmness,repose,tranquillity
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASSADDHI:[f] sự yên tịnh,yên lặng,trầm lặng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
passaddhi:sự yên lặng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
passaddhi:ပ-ႆဒၶိ (ဣ) (ပ√သမ႓္+တိ)
ၿငိမ္းျခင္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း။ ကိုယ္စိတ္၏ၿငိမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,