Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
passāsa:m.[<pa-śvas] 入息 [實際上是(出息)].cf.assāsa.
パーリ語辞典 水野弘元著
passāsa:m.[<pa-śvas] 入息,[実は(出息).] cf.assāsa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Passāsa,【陽】 呼氣。 ~sī,【陽】 呼氣的人。(p220)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Passāsa,【陽】呼氣。passāsasī,【陽】呼氣的人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
passāsa:[m.] exhalation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Passāsa,[fr.pa+śvas] inhaled breath,inhalation S.I,106,159; Ps.I,95,164 sq.,182 sq.Usually in combn assāsapassāsa (q.v.).At Vism.272 passāsa is expl1 as “ingoing wind” and assāsa as “outgoing wind.” (Page 447)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASSĀSA:[m] sự thở ra --sī [m] người thở ra
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
passāsa:hơi thở vào
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
passāsa:ပႆာသ (ပ) (ပ√သသ္+ဏ)
ဝင္သက္။ ဝင္သက္ေလ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,