Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pasanna:① a.[pasīdati<sad 的 pp.] 明淨的,澄淨的,有淨信的,已信的,已喜的.buddhe ~,buddhassa ~ 已信佛的人.-citta 明淨心,淨心.-mukhavaṇṇa 顔色光澤.② [pa-syad 的 pp.] 已流出的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pasanna:① a.[pasīdati<sad の pp.] 明浄の,澄浄の,浄信ある,已信の,喜べる.buddhe ~,buddhassa ~ 仏を信ぜる人.-citta 明浄心,浄心.-mukhavaṇṇa 顔色光沢.② [pa-syad の pp.] 流出せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pasanna,(pasīdati 的【過分】) 1.已清除,已明亮。 2.已取悅。 3.已信仰。~citta,~mānasa,【形】 喜悅的心,投入的心。(p218)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pasanna,(pasīdati 的【過分】) 1.已清除,已明亮。2.已取悅。3.已信仰。pasannacitta,pasannamānasa,【形】喜悅的心,投入的心。A.4.33./II,34.︰“Yāvatā,bhikkhave,dhammā saṅkhatā,ariyo aṭṭhaṅgiko maggo tesaṁ aggamakkhāyati.Ye,bhikkhave,ariye aṭṭhaṅgike magge pasannā,agge te pasannā.Agge kho pana pasannānaṁ aggo vipāko hoti.(諸比丘!無論多少的有為法,八支聖道稱為它們(當中)最上。諸比丘!凡信仰八支聖道者,信仰是它們的最上,而在最上的信仰,有最上果報。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pasanna:[pp.of pasīdati] become bright; pleased or purified; was clear or devoted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pasanna,2 [pp.of pa+syad] flowing out,streaming,issuing forth; in assu-pasannaṁ shedding of tears S.II,179.(Page 446)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pasanna,1 (adj) [pp.of pasīdati] 1.clear,bright Sn.550 (°netta); KhA 64 & 65 (°tilatelavaṇṇa,where Vism.262 reads vippasanna°); Vism.409 (id.).-- 2.happy,gladdened,reconciled,pleased J.I,151,307; Vism.129 (muddha°).-- 3.pleased in one’s conscience,reconciled,believing,trusting in (Loc.),pious,good,virtuous A.III,35 (Satthari,dhamme Saṅghe); S.I,34 (Buddhe); V,374; Vv 59; Sn.698; Dh.368 (Buddha-sāsane); J.II,111; DhA.I,60 (Satthari).Often combd with saddha (having faith) Vin.II,190; PvA.20,42 (a°),and in cpd.°citta devotion in one’s heart Vin.I,16; A VI,209; Sn.316,403,690; Pv.II,16; SnA 490; PvA.129; or °mānasa Sn.402; VvA.39; PvA.67; cp.pasannena manasā S.I,206; Dh.2.See also abhippasanna & vippasanna.(Page 446)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASANNA:(pp của pasidati) rõ ràng,xán lạn,vừa lòng,tin tưởng --citta,--mānasa [a] có sự vui mừng hay tâm hồn vui thích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pasanna:có tín ngưỡng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pasanna:ပ-သႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√သႏၵ္+န)
ယိုစီးသည္။
အႆု-ပႆႏၷ၊ မ်က္ရည္ယိုေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pasanna:ပ-သႏၷ (ပ)
ၾကည္ညိဳေသာသူ။
ပသေႏၷန၊ ျမတ္ႏိုးသျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pasanna:ပ-သႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√သဒ္+န)
ၾကည္လင္သည္။ ၾကည္ညိဳသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,