Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pasāda:m.[<ap-sad Sk.prasāda] 澄淨,明淨,淨心,淨信,信仰.-cakkhu 淨眼.-rūpa 淨色.-vatthu 淨基.
パーリ語辞典 水野弘元著
pasāda:m.[<ap-sad Sk.prasāda] 澄浄,明浄,浄心,浄信,信仰.-cakkhu 浄眼.-rūpa 浄色.-vatthu 浄基.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pasāda,【陽】 晴朗,明亮,歡喜,信心,感官。 ~ka,【形】 明亮化的,令人清楚的,令人喜愛的,令人快樂的。(p219)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pasāda,【陽】明凈,明亮,歡喜,信心,感官,凈色(pasādarūpa;sensitivity elements。眼、耳、鼻、舌、身中能識知外境的色法。凈色即是透明的色聚,五凈色都是透明的,其他的色聚都是非明凈(非透明的))。pasādaka,【形】明亮化的,令人清楚的,令人喜愛的,令人快樂的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pasāda,(m.) clearness; brightness; joy; faith; the faculty of senses.pāsāda (m.) a mansion; place; castle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pasāda,[fr.pa+sad,cp.Vedic prasāda] 1.clearness,brightness,purity; referring to the colours (“visibility”) of the eye J.I,319 (akkhīni maṇiguḷa-sadisāni paññāyamāna pañca-ppasādāni ahesuṁ); SnA 453 (pasanna-netto i.e.pañca-vaṇṇa-ppasāda-sampattiyā).In this sense also,in Abhidhamma,with ref.to the eye in function of “sentient organ,sense agency” sensitive surface (so Mrs Rh.D.in Dhs.tsrl.174) at DhsA.306,307.-- 2.joy,satisfaction,happy or good mind,virtue,faith M.I,64 (Satthari); S.I,202; A.I,98,222 (Buddhe etc.); II,84; III,270 (puggala°); IV,346; SnA 155,PvA.5,35.-- 3.repose,composure,allayment,serenity Nett 28,50; Vism.107,135; ThA.258.-- Note.pasāda at Th.2,411 is to be read pāsaka (see J.P.T.S.1893 pp.45,46).Cp.abhi°.(Page 446)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASĀDA:[m] sự trong sạch,sự sáng chói,sự vui thích,sự tin tưởng,tác dụng của ngũ quan --daka [a] làm cho trong sạch,tỏ rạng,vui lòng,vui thích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pasāda:niềm tin,sự tín ngưỡng,sự trong sạch,sự tịnh tín
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pasāda:ပ-သာဒ (ပ) (ပ√သဒ္+ဏ)
ၾကည္ျခင္း။ အၾကည္။ ၾကည္ညိဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,