Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyuṭṭhāna:n.[pari-uṭṭhāna.cf.BSk.paryavasthāna] 纏(煩惱).-paṭipakkha 纏的對治.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyuṭṭhāna:n.[pari-uṭṭhāna.cf.BSk.paryavasthāna] 纏(煩悩).-paṭipakkha 纏の対治.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyuṭṭhāna:[nt.] outburst; prepossession.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyuṭṭhāna,(nt.) [pari+uṭṭhāna,it is doubtful whether this connection is correct,in this case the meaning would be “over-exertion.” BSk.paryavasthāna points to another connection,see Divy 185] state of being possessed (or hindered) by (-°),prepossession,bias,outburst M.I,18,Kvu XIV.6 (thīnamiddha°),136; A.I,66 (°ajjhosāna); V,198 (adhiṭṭhāna-°samuṭṭhāna); Nd2 under taṇhāII (=Dhs.1059,where trsln is “pervading,” based on expln at DhsA.366:uppajjamānā [scil.taṇhā] cittaṁ pariyuṭṭhāti,and allegorical interpretation ibid.:the heart becomes possessed by lust as a road by highwaymen); Pug.21 (avijjā°); Vbh.383 (where 7 pariyuṭṭhānā [sic! pl.m.] are enumd in the same set as under headings of anusaya & saṁyojana,thus placing p.into the same category as these two); Dhs.390,1061 (avijjā°),1162 (id.); Nett 13,14,18,37,79 sq.; DhsA.238; ThA.80; Vism.5 (with vītikkama & anusaya).Cp.also adhiṭṭhāna.(Page 433)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYUṬṬHĀNA:[nt] sự bộc phát,sự bùng nổ,thành kiến,dự kiến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyuṭṭhāna:đột khởi,ái xâm nhập
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyuṭṭhāna:ပရိယု႒ာန (န) (ပရိ+ဥဒ္√ဌာ+ယု)
ထႂကြျခင္း။ ထိုးက်င့္ျခင္း။ ႏွိပ္စက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,