Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyosāna:n.[pari-osāna.cf.Sk.paryavasāna] 終末,終結,完結,完了.-kalyāṇa 後善,終善.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyosāna:n.[pari-osāna.cf.Sk.paryavasāna] 終末,終結,完結,完了.-kalyāṇa 後善,終善.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyosāna,【中】盡頭,結論,完美,結束,究竟。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyosāna:[nt.] the end; conclusion; perfection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyosāna,(nt.) [pari+osāna of ava+] 1.end,finish,conclusion J.I,106 (sacca°=desanā°); PvA.9 (desanā° and passim),136 (āyūha°),162 (id.),281 (=anta).Often contracted with ādi beginning & majjha middle (see e.g.SnA 327),esp.in phrase ādi-kalyāṇa majjhe kalyāṇa °kalyāṇa with reference to the Dhamma (expld as “ekagāthā pi hi samanta-bhaddakattā dhammassa paṭhamapadena ādik° dutiyatatiya-padehi majjhe k° pacchima-padena pariyosānak°” etc.at SnA 444),e.g.D.I,62; It.111 & passim.-- 2.end,i.e.perfection,ideal,Arahantship (see on these fig.meanings and its appln to Nibbāna DA.I,175,176) D.I,203 (brahmacariya +); II,283 (cp.Dial.II.316); III,55 (brahmacariya+); S.V,230; A.III,363 (nibbāna°),376 (brahmacariya°); Vism.5.(Page 434)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYOSĀNA:[nt] cuối cùng,kết luận,hoàn toàn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyosāna:đoạn cuối,phần cuối
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyosāna:ပရိေယာသာန (န) (ပရိ+ဩ√သာ+ယု)
အဆံုး။ ၿပီးဆံုးျခင္း။
ေဒသနာ-ပရိေယာသာေန၊ တရားေဟာျခင္း၏အဆံုး၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,