Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyogāhati:pariyogāheti [pari-o-gāhati<gāh] 深入,深解.pp.pariyogāḷha.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyogāhati:pariyogāheti [pari-o-gāhati<gāh] 深く入る,深解す.pp.pariyogāḷha.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyogāhati,(pari+av+gāh沖進+a) 跳入,看穿,穿透,細察。【過】pariyogāhi。【獨】pariyogahitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyogāhati:[pari + av + gāh + a] dives into; fathoms; penetrates; scrutinizes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyogāhati,& Pariyogāheti [pari+ogāhati] to penetrate,fathom,scrutinise A.II,84; IV,13,145 sq.(paññāya); J.I,341; Pug.33 (a°),48 sq.Cp.ajjhogāhati.(Page 434)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYOGĀHATI:(pari+ava+gāh+a) lặn xuống,đi vào,xem xét kỹ lưỡng [aor] --gāhi [abs] --gāhitvā --na [nt] lặn xuống,xâm vào,thấm vào
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyogāhati:ပရိေယာဂါဟတိ (ပရိ+ဩ√ဂါဟ္)
သက္ဝင္၏။ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,