Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyodāta:a.[pariyodapeti 的 pp.cf.BSk.paryavadāta] 已淨化的,清白的,皎潔的,優秀卓越極好的(excellent).
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyodāta:a.[pariyodapeti の pp.cf.BSk.paryavadāta] 浄化せる,清白の,皎潔の,すぐれたる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyodāta,【形】非常乾凈的,純粹的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyodāta:[adj.] very clean; pure.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyodāta,(adj.) [pari+odāta,cp.pariyodapeti] 1.very clean,pure,cleansed,mostly combd with parisuddha (+) D.I,75,76 (+); M.I,26; S.I,198; III,235 (+); V,301; A.III,27 (+); IV,120 sq.; J.V,369 (+; see pariyāpadāna); Pug.60; DA.I,219; DhA.IV,72 (+); VvA.138.-- 2.very clever,accomplished,excellent [cp.BSk.paryavadāta in same meaning at Divy 100] J.III,281 (°sippa); Vism.136 (id.).(Page 434)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYODĀTA:[a] sạch quá,tinh khiết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyodāta:sự tinh khiết,sự trong sáng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyodāta:ပရိေယာဒါတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပရိ+ဩ√ဒါ+တ)
ထက္ဝန္းက်င္မွ ျဖဴစင္သည္။ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျဖဴစင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ တတ္ေျမာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,