Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyesanā:pariyesana n.f.[<pariyesati] 遍求,遍尋,尋求,求.-chanda 遍求欲.-nānatta 求種種,種種求.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyesanā:pariyesana n.f.[<pariyesati] 遍求,遍尋,尋求,求.-chanda 遍求欲.-nānatta 求種々,種々求.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyesanā,【陰】搜尋,探索。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyesanā:[f.] search; quest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyesanā,(f.) & Pariyesana (nt.) [fr.pariyesati] search,quest,inquiry (a) (°nā) D.II,58,61,280 (twofold,viz.sevitabbā and asevitabbā); III,289; M.I,161 (twofold,viz.ariyā & anariyā); A.II,247 (id.); S.I,143; II,144,171; III,29; IV,8 sq.(assāda° & ādīnava°); A.I,68 (kāma°),93.-- (b) (°na) Nd1 262 (°chanda,+paṭilābha° & paribhoga°); DhA.III,256 (kāmaguṇe °ussukka).With paṭiggahaṇa & paribhoga at DhA.I,75.(Page 434)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pariyesanā:Search
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYESANĀ:[f] sự sưu tầm,điều tra
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyesanā:sự tầm cầu,tưởng vọng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyesanā:ပရိေယသနာ (ဣ)
ရွာမွီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,