Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyanta:m.[pari-anta.cf.Sk.paryanta] 周邊,制限,究竟,當做終了.-cārin 周邊行.-parisuddhi-sīla 制限遍淨戒.-sīla 有邊戒.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyanta:m.[pari-anta.cf.Sk.paryanta] 周辺,制限,究竟,終りとする.-cārin 周辺行.-parisuddhi-sīla 制限遍浄戒.-sīla 有辺戒.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyanta,【陽】末端,界限,高潮。pariyantavatiṁ(pariyanta節度+vatiṁ圍墻),【陰】有節度。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
pariyanta: 界限、極限、包圍
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyanta:[m.] the end; limit; climax; border.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyanta,[pari+anta,cp.Sk.paryanta] 1.limit,end,climax,border S.I,80 (manāpa° “limit-point in enjoyment”; cp.C.nipphattikaṁ koṭikaṁ K.S.320); J.I,149 (hattha-pāda° hoofs),221 (udaka°),223 (sara°); II,200 (aṅgana°); Pv.II,1312; DhA.III,172 (parisa°).‹-› 2.limit,boundary,restriction,limitation Vin.II,59,60 (āpatti°); Nd1 483 (distinguishes between 4 pariyantā with ref.to one’s character,viz.sīlasaṁvara° indriyasaṁvara°,bhojane mattaññutā°,jāgariyânuyoga°).‹-› 3.(adj.-°) bounded by,limited by,surrounded,ending in Vin.IV,31; M.III,90; S.II,122 (āyu°); A.I,164 (id.); Sn.577 (bhedana°); Pv.I,1013 (parikkhitta PvA.52).--apariyanta (adj.) boundless,limitless PvA.58,166.

--kata restricted,limited,bounded Nd2 taṇhāIII (with sīmakata & odhikata; v.l.pariyanti°,cp.BSk.paryantīkṛta “finished” Divy 97,236).--cārin living in selfrestriction Sn.964 (cp.Nd1 483).--dassāvin seeing the limit A.V,50.--rahita without limits DhA.III,252.(Page 432)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYANTA:[m] lúc cuối cùng,sự hạn định,ranh giới,tột bực,cực điểm --kata [a] hạn định,hạn chế --yantika [a] chấm dứt bằng,có ranh giới với
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyanta:giới hạn,tận cùng; pariyantavatī vācā lời có hệ thống
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyanta:ပရိယႏၲ (ပ) (ပရိ+အႏၲ)
အဆံုး။ အစြန္။ အစြန္အနား။ အစြန္းအၿမိတ္။ အနားပတ္စြန္း။ အပိုင္းအျခား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,