Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyāpuṇāti:[pari-āp cf.BSk.paryāpnoti,paryavāpnoti] 學得,得達,了知,暗記.fut.pariyāpuṇissati; ger.pariyāpuṇitvā; aor.pariyāpuṇiṃsu; pp.pariyāputa,pariyatta.cf.pariyatti.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyāpuṇāti:[pari-āp cf.BSk.paryāpnoti,paryavāpnoti] 学得す,得達す,了知す,暗記す.fut.pariyāpuṇissati; ger.pariyāpuṇitvā; aor.pariyāpuṇiṃsu; pp.pariyāputa,pariyatta.cf.pariyatti.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyāpuṇāti,(pari+a+pu+ṇa) ,徹底地學習,精通。【過】pariyāpuni。【過分】pariyāputa。【獨】pariyapuṇitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyāpuṇāti:[pari + ā + pu + ṇā] learns thoroughly; masters.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyāpuṇāti,[pari+āp,cp.BSk.paryavāpnoti Divy 613] 1.to learn (by heart),to master,to gain mastership over,to learn thoroughly Vin.IV,305 (parittaṁ a charm); D.I,117 (=jānāti DA.I,117); A.III,86 (dhammaṁ); fut.pariyāpuṇissati DhA.I,382 (dhammaṁ); ger.pariyāpuṇitvā S.I,176; II,120; SnA 195 (nikāyaṁ).-- 2.(with inf.) to know (to do something),to be able to Vin.II,109 (aor.°iṁsu),121.-- pp.pariyāputa and pariyatta (q.v.).(Page 433)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pariyāpuṇāti:To learn thoroughly,to learn by heart,to master
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYĀPUṆĀTI:(pari+ā+pu+nà) học tập tròn vẹn,làm chủ,cai quản,chế ngự [aor] --puṇi [pp] --yāputa [abs] --puṇitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyāpuṇāti:học được,học tập
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyāpuṇāti:ပရိယာပုဏာတိ (ပရိ√အာပ္)
သင္၏။ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္၏။
ဗုဒၶဝစနံ ပရိယာပုဏာတိ၊ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ကို သင္ၾကား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,