Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariyāpanna:a.[pariyāpajjati 的 pp.] 已被包含的,所屬的,繋屬的,所繋的(世間的,世俗的),已完成的,究竟的.-duka 所繋二法.-dhamma 所繋法,世間法.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariyāpanna:a.[pariyāpajjati の pp.] 含まれたる,所属する,繋属する,所繋の (世間的の),完成せる,究竟の.-duka 所繋二法.-dhamma 所繋法,世間法.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariyāpanna,(【過分】)已包含,已屬於,已進入。【反】apariyāpanna。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariyāpanna:[pp.] included in; belonging to; got into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariyāpanna,[pari+āpanna,cp.adhipanna] 1.“gone completely into,” included in,belonging to,got into Vin.I,46 (patta° that which has been put into the bowl); D.I,45 (=ābaddha DA.I,127); SnA 397 (milakkhabhāsa° etc.); KhA 136 (vinaya°),191 (saṅgha°); DhA.I,158 (idhaloka-paraloka°); PvA.14,33,59,129 (devaloka°),150.-- 2.accomplished (i.e.gone into the matter),thorough,mastering (said of vācā) S.II,280 =A.II,51.-- 3.(°ā dhammā) the Included,viz.all that is contained in the threefold cycle of existence (i.e.the worlds of sense,form & formless) Dhs.1268; Vbh.12,15,19 & passim; DhsA.50.Opp.apariyāpannā (dhammā) the Unincluded (viz.all that is exempt from this cycle) Ps.I,101; Dhs.583 (cp.Dhs.trsln 165,254,329,332),992,1242; Kvu 507.(Page 433)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIYĀPANNA:[pp] gồm cả,thuộc về,được vào trong
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pariyāpanna:liên quan,quan hệ,hệ thuộc
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariyāpanna:ပရိယာပႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပရိ+အာ√ပဒ္+န)
ပိုင္းျခားအပ္ေသာ။ အက်ံဳးဝင္ေသာ။ အတြင္းဝင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,