Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pariveṇa:n.[BSk.〃] 房,僧房,房舍.
パーリ語辞典 水野弘元著
pariveṇa:n.[BSk.〃] 房,僧房,房舎.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pariveṇa,【中】 被隔開的僧居所。(目前它意謂為:宗教教所)。(p214)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pariveṇa,【中】被隔開的僧居所。(目前它意謂為:宗教教所)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pariveṇa:[nt.] a separated residence of monks.(now it means a place for religious learning).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pariveṇa,(nt.) [etym.?] 1.all that belongs to a castle,a mansion and its constituents Vv 8453 (expld at VvA.351 as follows:veṇiyato pekkhitabbato pariveṇaṁ pāsāda-kūtâgāra-ratti-ṭṭhān’ādisampannaṁ pākāraparikkhittaṁ dvārakoṭṭhaka-yuttaṁ āvāsaṁ); DhA.I,260 (pāsāda°).-- 2.a cell or private chamber for a bhikkhu (cp.Vin.Texts III,109,203) Vin.I,49=II.210 (p.koṭṭhaka upaṭṭhāna-sālā); I,216 (vihārena vihāraṁ pariveṇena pariveṇaṁ upasaṅkamitvā),247 (id.); II,167 (vihāra+); III,69,119 (susammaṭṭhaṁ); IV,52,252 (°vāsika); J.I,126; Miln.15 (°ṁ sammajjati),19; Vism.90; DhA.II,179 (°dvāra); IV,204; VbhA.13.(Page 436)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIVEṆA:[nt] chỗ ở riêng cho thầy tu (bây giờ thì gọi trường học đạo)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pariveṇa:nội đình,sân trong của một khu nhà (như nhà tắm hay nhà cầu),chung quanh có tường vây bọc luật định tỳ khưu phải giữ sạch khu vực này
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pariveṇa:ပရိေဝဏ (န)
စည္း႐ိုး။ မီးတား။ တံတိုင္း။ ေနရာေက်ာင္းငယ္။ ပရိဝုဏ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,