Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
Parivāra:m.附隨 [律藏的第三部,附録].
漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parivāra:m.[cf.parivāreti] 眷屬,圍繞者,從者,附隨.-mada 眷屬憍.
パーリ語辞典 水野弘元著
Parivāra:m.附髄 [律蔵の第三部,附録].
パーリ語辞典 水野弘元著
parivāra:m.[cf.parivāreti] 眷属,囲繞者,従者,附随.-mada 眷属憍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parivāra,【陽】 隨行人員,隨員,壯麗,從者。 ~ka,【形】 陪伴。(p214)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parivāra,(pari+ var(梵vr)),【陽】隨行人員,隨員,壯麗,從者。parivāraka,【形】陪伴。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parivāra:[m.] retinue; suite; pomp; followers.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parivāra,[fr.pari+vṛ] 1.surrounding,suite,retinue,followers,entourage,pomp J.I,151; IV,38; VI,75; PvA.21,30 (°cāga-cetana,read pariccāga-cetana?); usually as adj.--° surrounded by,in company of Vin.I,38 (dasasata°); A.II,91 (deva° & asura°); J.I,92 (mahā-bhikkhusaṅgha°); Pug.52 (pheggu sāra°; with expln PugA 229:rukkho sayaṁ-pheggu hoti,parivāra-rukkhā pan’assa sārā honti); Miln.285 (dvisahassa-paritta-dīpa-p° ā,cattāro mahā dīpā); Vism.37; DhA.III,262 (pañcasatabhikkhu°); PvA.53 (accharā-sahassa°),74 (dvisahassadīpa°); sa° with a retinue (of ...) J.I,49 (cattāro dīpe); PvA.20.-- 2.followers,accompaniment or possession as a sign of honour,and therefore meaning “respect,” attendance,homage,fame (cp.paricāra) A.I,38 °sampadā) Ps.I,172 (pariggaha,p.,paripūra); DhA.II,77; ThA.241 (dhana+,riches and fame); VbhA.466; PvA.137 (sampatti=yaso); VvA.122 (=yaso).-- 3.ingredient,accessories (pl.),requisite J.I,266 (pañca-sugandhika°); Miln.290 (sa° dāna); DA.I,297 (=parikkhārā).-- 4.as N.it is the name of the last book of the Vinaya Piṭaka (“The Accessory”),the Appendix,a sort of résumé and index of the preceding books SnA 97 (sa-parivāraka Vinaya-piṭaka); VbhA.432.(Page 435)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIVĀRA:[m] người tùy tùng,hầu hạ,phụ thuộc,người theo sau (đạo) --rata [a] sự hướng dẫn,sự dẫn theo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parivāra:tùy tùng,người đi theo
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parivāra:ပရိ-ဝါရ (ပ) (ပရိ√ဝရ္+ဏ)
အျခံအရံ။ အေစာင့္အေရွာက္။ အရံအတား။ အကြယ္အကာ။ သန္လ်က္အိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,