Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paritāpeti:[pari-tap 的 caus.] 燒(burn),燒焦(scorch),使痛苦,折磨(torment).aor.paritāpi.
パーリ語辞典 水野弘元著
paritāpeti:[pari-tap の caus.] 焼く,こがす,苦しめる.aor.paritāpi.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paritāpeti:[pari + tap + e] scorches; molests; torments.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paritāpeti,[pari+tapeti] to burn,scorch,molest,trouble,torture,torment M.I,341 (ātāpeti+),506; S.IV,337; A.III,54,380; J.V,420 (mā paritāpi).(Page 426)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARITĀPETI:(pari+tap+e) làm khó chịu,thiêu đốt,làm cháy xém,làm khổ (ai),làm bứt rứt [aor] --esi [pp] --pita [abs] --petvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paritāpeti:nhiệt não,bứt rứt,ray rức,làm bực bội,làm khổ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paritāpeti:ပရိ-တာေပတိ (ပရိ√တပ္+ေဏ)
ပူပန္ေစ၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွ ကင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,